Đơn xin chuyển ca học dùng trong các hệ thống đào tạo, giáo dục thông thường là đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc tương đương.

Mục đích của biểu mẫu này là nhắm tới nhu cầu xin chuyển ca học đã được sắp xếp trước cho phù hợp với khả năng của bản thân và thời gian cá nhân.

Định nghĩa Đơn xin chuyển ca học

Đơn xin chuyển ca học là mẫu đơn khá đơn giản, một số trường hợp còn được ban hành theo mẫu của Phòng đào tạo. Tuy nhiên, để phục vụ đối với những trường hợp không có mẫu sẵn, biểu mẫu dưới đây có thể được bổ sung thông tin và ngay lập tức sử dụng.

Mẫu Đơn xin chuyển ca học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,Ngày…….tháng…….năm……..

ĐƠN XIN CHUYỂN CA HỌC

Kính gửi: Phòng công tác sinh viên trường……

Phòng bộ môn……………

Tên: ngày sinh: Giới tính:

Mã số sinh viên: Lớp Khoá:

Khoa quản lí:

Nội dung sự việc trình bày:

Em có đăng kí môn học:……lớp:…vào đợt đăng kí tín chỉ ngày……

Tuy nhiên, do lỗi phần mềm mà lịch học của môn học ….bị trùng lịch với môn học…………Vì vậy, em làm đơn này mong muốn được chuyển ca học từ……giờ đến….giờ của lớp………sang ca học từ…….giờ đến…….giờ của lớp……..

Rất mong quý thầy cô xem xét, giải quyết và tạo điều kiện thực hiện nguyện vọng giúp em.

Em xin chân thành cảm ơn và cam kết toàn bộ nội dung là sự thật.

Tài liệu chứng cứ đi kèm:  Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm các biểu mẫu khác:

  • Đơn xin lùi lịch thi
  • Đơn xin phép không đi thực tế
  • Đơn xin phép hoãn thi
  • Đơn xin miễn giảm các môn học
  • Đơn xin được thi
  • Đơn xin chuyển trường đại học
  • Đơn xin đổi ca làm việc
  • Đơn xin chuyển đổi giờ làm việc
  • Đơn xin đổi lịch trực bệnh viện
  • Công văn yêu cầu thay đổi lịch làm việc