Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin đề nghị cấp trợ cấp nông nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội,Ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐƠN XIN ĐỀ NGHỊ CẤP TRỢ CẤP NÔNG NGHIỆP

  • Căn cứ Nghị Định số 116/2018/NÐ-CP

Kính gửi: –   UBND xã (phường, Thị trấn)……………………..

Tôi tên : …………………………………, Sinh năm………………………

Số CMND: ………………………….., Cấp ngày:…………………………

Do Công An:…………………………

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………

Gia đình chúng tôi đã tham gia sản xuất nông nghiệp trồng cây lúa nước trên đất của gia đình từ nhiều năm nay, vừa qua tôi được biết về chính sách hỗ trợ nông nghiệp của nhà nước. Cụ thể là Nghị định số 116/2018/NÐ-CP sửa đổi từ Nghị định số 55/2015/NÐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể là :

  • Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 2 :

Khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là cá nhân và pháp nhân, bao gồm:

a) Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trang trại;

  1. Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân khi tham gia quan hệ vay vốn thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch vay vốn. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ vay vốn biết. Trường hợp thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ vay vốn không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ vay vốn do mình xác lập, thực hiện.

Hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân quy định tại khoản này bao gồm:

a) Hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

b) Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn;

  • Căn cứ điểm a, điểm b khoản 2 Điều 9 :

“a) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ trường hợp nêu tại điểm c khoản 2 Điều này);

b) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn;”.

Hôm nay tôi làm đơn này để xin được trợ cấp vay vốn để sản xuất trồng lúa vụ mùa năm 2019 với số tiền là 200 triệu đồng ( phù hợp với điểm b khoản 2 điều 9)

Kính mong được UBND xã …………………….. Chấp thuận, gia đình chúng tôi xin cảm ơn !

Xác nhận của……………….                       Người làm đơn

                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: