Đơn xin không ăn cơm bán trú được sử dụng như thế nào, trong những trường hợp nào thì viết sẽ hợp lý. Xin mời các bạn tham khảo biểu mẫu dưới đây của chúng tôi.

Bán trú là chương trình nhà trường đề ra để giúp đỡ các trường hợp học sinh nhà xa và gặp khó khăn khi phải sắp xếp đưa đón trong thời gian giao thoa giữa các buổi học. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều các lý do để các bậc phụ huynh cho rằng con em mình không nên tham gia các lớp bán trú này vì những hạn chế nhất định.

Định nghĩa Đơn xin không ăn cơm bán trú

Đơn xin không ăn bán trú
Đơn xin không thực hiện ăn bán trú tại trường

Đơn thể hiện mong muốn không thực hiện ăn bán trú là mẫu đơn dùng trong các trường học do phụ huynh học sinh xác lập nhằm mục đích xin cho con em mình không phải tham gia ăn bán trú do nhiều lý do khác nhau phát sinh từ thực tiễn.

Mẫu Đơn xin không ăn cơm bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………,ngày … tháng … năm 2020

ĐƠN XIN KHÔNG ĂN CƠM BÁN TRÚ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường………

Cô giáo chủ nhiệm lớp ….

Tôi là:

Phụ huynh của cháu:

Học sinh lớp: Khối:

Địa chỉ cư trú:

Số điện thoại liên hệ:

Tôi làm đơn này để đề cập nhu cầu sau:

Ngày……tháng……năm……, tôi có nhận được thông báo nhà trường có tổ chức ăn bán trú cho các cháu. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về tài chính, gia đình tôi nhận thấy không đủ khả năng để cho cháu ăn bán trú (tại đây, người viết đơn có thể trình bày các lý do khác ví dụ như nhà gần trường học, nhu cầu riêng của gia đình, mong muốn được trau dồi theo chế độ dinh dưỡng riêng hoặc bản thân trẻ em cần phải tuân thủ liệu trình điều trị, kế hoạch dinh dưỡng do bác sĩ đề ra).

Do hoàn cảnh gia đình như vậy nên tôi làm đơn này xin không ăn bán trú cho con và thực hiện đưa đón cháu 2 buổi/ ngày tại trường.

Rất mong hiệu trưởng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm … xem xét và chấp thuận nhu cầu này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu chứng cứ đi kèm:  Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)  

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin ăn bán trú mới nhất cho học sinh
  • Đơn xin rút bán trú
  • Đơn xin rút khỏi bán trú
  • Đơn xin cắt cơm bán trú có thời hạn
  • Đơn xin chuyển lớp bán trú
  • Đơn xin nghỉ học bán trú
  • Đơn xin học bán trú mới nhất cho học sinh cấp 1, cấp 2