Đơn xin miễn giảm môn học thường được sinh viên, học sinh sử dụng để gửi tới Ban giám hiệu nhà trường, cơ sở giáo dục nhằm xin giảm hoặc bỏ qua 1 hay một số môn học mà bản thân không đủ sức khỏe, điều kiện theo học.

Mẫu Đơn xin miễn giảm môn học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

  • Căn cứ Quy định về việc xét miễn giảm, bảo lưu và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo hệ chính quy của Trường………………..

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM MÔN HỌC

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường…………………………………………………………………
– Phòng Quản lý và Đào tạo trường……………………………………………..

Em tên là:………………………………. Sinh ngày:………………………………….
Mã sinh viên:………………………….. Lớp:…………….. Khoa:……………
Học tập tại cơ sở:………………………………………………………………………………………..

Em làm đơn này xin trình bày với quý nhà trường một việc như sau:
Em tham gia học tập tại Trường……….. từ ngày … tháng …. năm …. với chương trình đào tạo hệ……………… ngành……………… Tuy nhiên, ngày … tháng … năm …, em đăng ký tham gia học thêm chương trình học thứ hai, văn bằng………….. Vì vậy, hiện nay em đang tham gia theo học song song hai chương trình đào tạo. Tuy nhiên hai chương trình này cùng có môn ……………… là môn thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và em đã hoàn thành học tập môn này trong kỳ …. năm….. Bên cạnh đó căn cứ quy định của nhà trường về việc xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho sinh viên học song song 2 chương trình được miễn học cho chương trình thứ hai. Do vậy, em làm đơn này kính xin quý nhà trường xem xét và đồng ý cho em được miễn giảm học môn …………… , số tín chỉ ……. tại kỳ ……, năm học …………….

Em xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy trình đào tạo của trường. Em xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theoNGƯỜI LÀM ĐƠN
– Bảng điểm trích ngang môn…………….(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin miễn giảm các môn học
  • Đơn xin giảm môn học
  • Đơn xin thay thế môn học
  • Đơn xin giảm tiết dạy
  • Đơn xin nhờ dạy thay
  • Đơn xin cấp phép dạy thêm