T3. Th12 5th, 2023

Đơn xin miễn học giáo dục quốc phòng được dùng khi sinh viên có nhu cầu xin bỏ qua môn học giáo dục quốc phòng vì lý do thể chất hoặc các lý do khác được phép miễn bộ môn này.

Mẫu Đơn xin miễn học giáo dục quốc phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN MIỄN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

  • Căn cứ Thông tư liên tịch số 8/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

Kính gửi: – Hiệu trưởng Trường…………………………………………………
– Phòng Quản lý và Đào tạo trường…………………………………..

Em tên là:………………………………. Sinh ngày:………………………………….
Mã sinh viên:………………………….. Lớp:…………….. Khoa:……………
Học tập tại cơ sở:………………………………………………………………………

Em làm đơn này xin trình bày với quý nhà trường một việc như sau:
Em đã hoàn thành xong khoá nghĩa vụ quân sự năm………… và đã đăng ký cũng như có giấy chứng nhận là quân nhân dự bị hạng 1 ngày … tháng … năm … Hiện nay em đang theo học tại lớp……. khoa………. ngành……….., hệ…………….. Thời gian học tập từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ….

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 8/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định:
1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:
a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;
b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;
c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

Do vậy, em làm đơn này kính xin ban giám hiệu và phòng quản lý đào tạo Trường…………… xem xét và chấp thuận cho em được miễn học học phần giáo dục quốc phòng tại trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆUNGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin được ưu đãi giáo dục
  • Đơn xin miễn giáo dục quốc phòng
  • Đơn xin miễn giảm môn học
  • Đơn xin chuyển ca học
  • Đơn xin nghỉ học bán trú
  • Đơn xin hỗ trợ kinh phí học tập
  • Đơn xin rút lại tiền học phí