T6. Th12 1st, 2023

Đơn xin mở thêm lối đi sẽ có nội dung như thế nào, nên viết khi nào, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ các vấn đề này.

Định nghĩa Đơn xin mở thêm lối đi

Đơn xin mở thêm lối đi được viết dựa trên những căn cứ, quyền hạn mà pháp luật trao cho cá nhân bao gồm:

  • Bộ Luật Dân sự 2015;
  • Luật Đất đai 2013.

Mẫu Đơn xin mở thêm lối đi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…tháng…..năm…….

Đơn xin mở thêm lối đi

Kính gửi:UBND Phường/Xã/Thị trấn:………

Chúng tôi là hộ dân thuộc Thôn/Tổ……, Xã/Phường/Thị trấn…………………., đại diện ý kiến của một số hộ dân thuộc Thôn/Tổ……, Xã/Phường/Thị trấn………………………Xin trình bày một số đề nghị với Quý cơ quan UBND Phường/Xã/Thị trấn:…………  như sau:

……………………………………………………………………………………….

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này  xin đề nghị chính quyền tổ/thôn, xã/phường/thị trấn  ………….. xem xét xử lý và giải quyết. Sớm quan tâm tạo điều kiện làm cho nhân dân chúng tôi có thêm lối đi, phục vu cho nhu cầu cuộc sống của tất cả hộ dân.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như phần kính gửi;

-Các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Đại diện các gia đình cùng kí tên:

……………………………………………………………………………………….

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận lối đi chung
  • Đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung
  • Đơn yêu cầu mở lối đi
  • Phân tích và tư vấn những vấn đề pháp lý có liên quan đến quyền có lối đi qua bất động sản liền kề để đi ra đường công cộng
  • Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề
  • Di dời lối đi qua bất động sản liền kề