Đơn xin nhờ dạy thay được sử dụng khi giáo viên, giảng viên vì lý do cá nhân không thể tham gia được lịch đào tạo mà mình được phân công, tuy nhiên đã có thỏa thuận với người khác về việc sắp xếp để dạy thay mình.

Mẫu Đơn xin nhờ dạy thay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

………., ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN NHỜ DẠY THAY

Kính gửi: – Ban giám hiệu Trường…………………….

Tôi tên là:………………………………………… Chức vụ:………………………………..
Giáo viên bộ môn:…………………………….. Tổ chuyên môn:……………………..
Giảng dạy tại lớp:……………………………… Số tiết: ……./tuần

Hiện nay tôi đang tham gia công tác giảng dạy môn …… tại lớp …… với số tiết dạy …../ tuần. Tuy nhiên, vào thứ … ngày … tháng … năm … tôi không thể tham gia giảng dạy vì …………………………Tôi đã xin nhờ dạy thay và được sự đồng ý của giáo viên…………….., bộ môn…………… Do vậy, tôi làm đơn này kính xin Ban giám hiệu nhà trường xem xét và đồng ý cho tôi xin nhờ dạy thay với lịch cụ thể như sau:

ThứNgàyTiếtGiáo viên nghỉGV dạy thay 
     
     

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BGHGIÁO VIÊN DẠY THAYNGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin cấp phép dạy thêm
  • Đơn xin nghỉ dạy không hưởng lương
  • Đơn xin học bán trú mới nhất cho học sinh cấp 1, cấp 2
  • Đơn xin chuyển lớp bán trú
  • Đơn xin chuyển ca học
  • Đơn xin đề nghị chuyển đường dây điện đi chỗ khác