Menu Đóng

Đơn xin thành lập Hội từ thiện

Đơn xin thành lập Hội từ thiện là văn bản của cá nhân đại diện cho nhóm cá nhân cùng chung mục đích thực hiện các hoạt động từ thiện ở địa phương gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã/phường với Hội có quy mô hoạt động trong phạm vi phường hoặc cơ quan quản lý khác phù hợp với quy mô hoạt động của Hội (như trong phạm vi trường học hoặc đơn vị công tác) xin thành lập và hoạt động từ thiện trong phạm vi nói trên.

Mẫu Đơn xin thành lập Hội từ thiện


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THÀNH LẬP HỘI TỪ THIỆN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã ………

Căn cứ Nghị định số 45/2010 /NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;.

Tên tôi là:……………………………………………  Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Đại diện cho 10 cá nhân kinh doanh tại địa phương xin trình bày với quý cơ quan như sau:

Trong quá trình tìm hiểu cũng như bàn bạc, chúng tôi thấy trong xã còn có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Nhưng hiện nay, các phong trào giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn chủ yếu do các cấp kêu gọi và hiệu quả không cao. Phần lớn nguồn hỗ trợ đều từ ngân sách. Do vậy, chúng tôi nhận thấy nếu có một Hội có thể đứng ra tổ chức các phong trào tình nguyện, kêu gọi sự giúp đỡ thì hiệu quả của các phong trào sẽ lớn hơn.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số: 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo đó, thay mặt cho 10 cá nhân, đồng chí cùng có mong muốn đóng góp cho quê hương, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho chúng tôi được thành lập và tổ chức các hoạt động tại địa phương trong thời gian tới.

Tôi xin gửi kèm đơn này danh sách thành viên và dự thảo nội dung hoạt động của Hội. Kính mong cơ quan xem xét, sớm chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191