T4. Th12 6th, 2023

Đơn xin tổ chức chương trình văn hóa truyền thống được lập ra để gửi tới chính quyền quản lý địa phương nhằm mục đích xin phép tổ chức chương trình nghệ thuật.

Định nghĩa Đơn xin tổ chức chương trình văn hóa truyền thống

Đơn xin tổ chức chương trình văn hóa truyền thống căn cứ vào những văn bản sau:

  • Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP  ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
  • Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP  ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  • Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức lễ hội.

Mẫu Đơn xin tổ chức chương trình văn hóa truyền thống

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………..…………., ngày  tháng  năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

Kính gửi……… (Tên cơ quan cấp giấy phép) …

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép) …………

Địa chỉ …………….

Điện thoại …………………

Đề nghị (Tên cơ quan cấp giấy phép) ……………

cấp giấy phép tổ chức lễ hội ………

Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyn thng) ……

Thời gian tổ chức:

Địa điểm tổ chức:

Thành phần Ban Tổ chức lễ hội:

Cam kết:

Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và Điều 5 Thông tư quy định về tổ chức lễ hội./.

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin lập hàng rào tại đường nhằm tổ chức lễ hội
  • Đơn xin cấp phép tổ chức sự kiện
  • Đơn xin cấp phép biểu diễn nghệ thuật
  • Mẫu Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
  • Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời
  • Đơn xin rút khỏi Đơn vị chấp hành Đoàn