T3. Th12 5th, 2023

Đơn xin xác nhận chăn nuôi là một loại đơn được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi

Định nghĩa Đơn xin xác nhận chăn nuôi

Đơn xin xác nhận chăn nuôi là đơn dùng để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSTY để chăn nuôi.

Đơn xin xác nhận chăn nuôi

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CHĂN NUÔI

Số: ……/ĐXXNCN

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố….

  • Căn cứ vào Luật chăn nuôi của nước CHXNCN Việt Nam
  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp của nước CHXNCN Việt Nam
  • Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi

Tôi tên: ………………………………………………………., năm sinh: …………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………………………………………..

Là người đại diện cho: …………………………………………………………………………………

Xin xác nhận chăn nuôi với nội dung sau:

– Tên cơ sở (hoặc doanh nghiệp): …………………………………………………………………

– Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

– Vốn đăng ký để chăn nuôi: ……………………………………………….

– Động vật chăn nuôi gồm các loài: …………………………………………………..

– Số lượng con (theo từng loài): …………………………………………………………………..

– Mục đích chăn nuôi: ………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ nơi chăn nuôi: ……………………………………………………………………………….

– Diện tích mặt bằng (khuôn viên) nơi chăn nuôi: ……………………………… m2

Do đó căn cứ vào :

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật chăn nuôi 2018  (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020) thì chăn nuôi là ngành kinh tế – kỹ thuật bao gồm các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi.

Khoản 1 Điều 23 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi(có hiệu lực từ ngày 05/03/2020) thì cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn bao gồm:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại địa phương;

– Trường hợp cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đăng ký thủ tục đầu tư thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Từ đó Tôi mong muốn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố…. xác nhận chăn nuôi cho cơ sở của tôi để đảm bảo các hoạt động trong chăn nuôi

Danh mục tài liệu đi kèm:

…….

Tôi xin chân thành cảm ơn.


Xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh/thành phố….

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho con đi học
  • Đơn xin định giá nước nhà trọ
  • Đơn xin thực hiện chăn nuôi
  • Mẫu đơn xin xác nhận kinh doanh giống vật nuôi
  • Đơn xin mở thêm lối đi
  • Đơn xin cải tạo chùa
  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài