Đơn xin xác nhận hộ khẩu của sĩ quan được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Đơn xin xác nhận hộ khẩu của sĩ quan

Đơn xin xác nhận hộ khẩu của sĩ quan là đơn được các cá nhân hoạt động trong lực lượng quân nhân có nhu cầu xác nhận tình trạng cư trú của mình để thực hiện một thủ tục nào đó.

Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu của sĩ quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

                  Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU CỦA SĨ QUAN

Kính gửi: Trưởng công an quận ……

  • Văn bản hợp nhất 03/ VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật cư trú
  • Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP

Tên tôi là (1): …………….Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: ………………………… tại …………………

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số………………………………………………………

Cấp ngày……….. tháng …… năm ………… cơ quan cấp…………

có hộ khẩu thường trú tại (2):

………………………

Làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu

 thường trú tại địa chỉ trên từ ngày …….. tháng …… năm ……. đến ngày ….. …..

tháng ……. năm ………….. để làm thủ thục xác nhận hộ khẩu.

Nội dung: Hiện nay tôi là sĩ quan chuyên nghiệp cấp trượng úy. Được phân công làm nhiệm vụ ở khu vực …….Vì vậy tôi muốn xác nhận cơ quan công an quận về việc xác nhận hộ khẩu thường thú của tôi để thực hiện chuyển nơi tạm trú theo yêu cầu cấp trên.

Căn cứ: Căn cứ luật cư trú nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo quy định về luật cư trú nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc xác nhận hộ khẩu thường trú của công dân.

– Quân nhân có quyền lựa chọn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cho mình nhưng chỉ được phép đăng ký thường trú tại một nơi. Khi phục vụ trong Quân đội nhân dân hay Công an nhân dân, cá nhân đó có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân;

– Quân nhân có quyền lựa chọn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cho mình nhưng chỉ được phép đăng ký thường trú tại một nơi. Khi phục vụ trong Quân đội nhân dân hay Công an nhân dân, cá nhân đó có quyền chuyển hộ khẩu tới nơi đơn vị đóng quân.  -Việc muốn chuyển hộ khẩu thường trú từ nơi đăng ký thường trú hiện tại sang nơi đơn vị người đó đóng quân, cần phải đáp ứng quy định của Luật Cư trú. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ mới, quân nhân bắt buộc phải xóa đăng ký thường trú ở nơi đăng ký thường trú cũ theo quy định tại điểm đ Khoản 1, Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 về xóa đăng ký thường trú quy định:

– Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ.”

Yêu cầu:                        

– Xác nhận việc hộ khẩu thường trú của quân nhân;

– Kiểm tra, xem xét nhanh chóng;

 Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung trên.

Tài liệu kèm theo                                Người làm đơn

– Đơn xin xác nhận hộ khẩu quân nhân;  

– Sổ tạm trú, tạm vắng

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu tập thể
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu gốc
  • Đơn xin xác nhận hộ khẩu
  • Đơn xin xác nhận nhân thân qua hộ khẩu thường trú
  • Đơn xin xác nhận mất sổ hộ khẩu
  • Đơn xin xác nhận có hộ khẩu thường trú
  • Đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài