Đơn xin xác nhận kết quả thi hành án là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng khi muốn xin xác nhận về việc thi hành án của một cá nhân nào đó. Trong đơn phải thể hiện những nội dung như thông tin của người thi hành án(họ và tên, số CMND/CCCD), những nội dung phải thi hành, những nội dung đã thi hành, những nội dung còn phải thi hành. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 01/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Tư vấn soạn thảo Đơn xin xác nhận kết quả thi hành án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc xác nhận kết quả thi hành án)

                                                                              …, ngày …. tháng  …. năm 20.. 

– Căn cứ quy định tại Luật Thi hành án Dân sự năm 2015, Nghị định số ;

–  Căn cứ Bản án, Quyết định số ……… ngày … tháng … năm … của …………..;

– Căn cứ …….;

– Căn cứ tình hình thực tế;

                Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………

Họ và tên người đề nghị (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú):………….. Địa chỉ…………………………….

Theo Bản án, Quyết định số …… ngày … tháng …năm … của Tòa án ……… và Quyết định thi hành án số……. ngày…tháng… năm … của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ………. thì ông (bà)……………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Các khoản phải thi hành: …………………………………………………………………………..

Các khoản đã thi hành được: ……………………………………………………………………..

Các khoản chưa thi hành: ………………………………………………………………………….

Đề nghị xác nhận: …………………………………………………………………………………..

Các tài liệu kèm theo:

– Bản án, Quyết định số ……………. ..ngày  … tháng … năm … của ………………………

– Quyết định thi hành án số ………..  ngày…tháng … năm … của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự…………………………..

– Tài liệu có liên quan khác …………………………………………………………………………..

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: