Đơn yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên là một loại văn bản trong nội bộ doanh nghiệp, do một cá nhân yêu cầu cá nhân, tổ chức cấp quản lý chấn chỉnh và khắc phục những hành vi chưa đúng mực, vi phạm nội quy công ty hoặc vi phạm pháp luật của nhân sự dưới cấp của mình.

Mẫu Đơn yêu cầu chấn chỉnh thái độ nhân viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày… tháng… năm 20…

ĐƠN YÊU CẦU CHẤN CHỈNH THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN

  • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
  • Căn cứ Nội quy Công ty,

Kính gửi: ………

Tôi tên là: ………Sinh năm: ………

CMND số: ………Cấp tại: ……Cấp ngày…/…/…

Địa chỉ: ………

Điện thoại: …………

Tôi làm đơn này để yêu cầu Giám đốc/Trưởng phòng xem xét, chấn chỉnh thái độ nhân viên làm tại Công ty/Phòng/Ban…………………của………………….cụ thể là:

Ông/Bà: …………..Sinh năm: ……………..

CMND số: ……cấp tại…………..cấp ngày…/…/…

Làm việc tại: …………

Chức vụ: …………

Ông/Bà …………đã có hành vi:

…………………………………………………………………..

Kính mong Giám đốc Công ty/Trưởng phòng/ban ……… xem xét và chấp nhận đơn yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: