Đơn yêu cầu hủy tài liệu đã nộp được viết ra sao, sử dụng trong những trường hợp nào, khi nào cần và nộp kèm những gì, xin mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Đơn yêu cầu hủy tài liệu đã nộp

Đơn yêu cầu hủy tài liệu đã nộp là văn bản được nộp nhằm yêu cầu hủy một số tài liệu, chứng cứ được cho là không cần thiết trong vụ việc, gây ra những khó khăn, rối loạn về thông tin để đi tới kết quả giải quyết cuối cùng.

Mẫu Đơn yêu cầu hủy tài liệu đã nộp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN YÊU CẦU HỦY TÀI LIỆU ĐÃ NỘP

Kính gửi: UBND cấp xã

– Căn cứ Luật Lưu trữ năm 2011;

– Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Lưu trữ;

– Căn cứ Thông tư sổ 14/2011/TT-BNV quy định quản tý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn;

– Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục;

Tên:                        ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày 27/2/2010, chúng tôi có giao nộp Hồ sơ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo Trường THPT Đoàn Thị Điểm cho UBND cấp xã. Theo chúng tôi tìm hiểu, đây là loại hồ sơ có thời hạn bảo quản là 10 năm. Vậy nay do tài liệu đã hết giá trị, chúng tôi làm đơn này yêu cầu UBND xã hủy toàn bộ tài liệu nói trên.

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Luật Lưu trữ năm 2011:

Điều 17. Thời hạn bảo quản tài liệu

3. Tài liệu hết giá trị cần loại ra để hủy là tài liệu có thông tin trùng lặp hoặc đã hết thời hạn bảo quản theo quy định và không còn cần thiết cho hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử.

Căn cứ Điều 17 Thông tư sổ 14/2011/TT-BNV:

Điều 17. Chỉnh lý tài liệu

1. Tài liệu trước khi đưa vào bảo quản trong kho lưu trữ phải được chỉnh lý. Công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn việc chỉnh lý tài liệu cho cán bộ, công chức HĐND và UBND cấp xã.

2. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải đạt các yêu cầu sau:

a) Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;

b) Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu;

c) Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;

d) Lập Mục lục hồ sơ, tài liệu;

đ) Lập Danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu hủy.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư sổ 14/2011/TT-BNV:

Điều 3. Các nhóm và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

2.Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu gồm hai mức sau:

a) Bảo quản vĩnh viễn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ cho đến khi tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế;

b) Bảo quản có thời hạn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ với thời hạn tính bằng số năm cụ thể hoặc khoảng thời gian nhất định.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục được chia làm 2 nhóm theo thời hạn. Hồ sơ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo Trường THPT Đoàn Thị Điểm mà chúng tôi nộp cho UBND xã thuộc nhóm tài liệu bảo quan có thời hạn, tức cần hủy khi hết giá trị bảo quản. Thời hạn bảo quản của tài liệu trên là 10 năm, theo Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục (Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT). Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị thuộc thẩm quyền của công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại UBND cấp xã. Vì lý do trên, rất mong UBND cấp xã sớm tiến hành tiêu hủy tài liệu hết giá trị, không còn cần thiết cho hoạt động chuyên môn ngành Giáo dục.

Chúng tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ yêu cầu.

                                                                                                                        Người viết đơn

Tham khảo thêm:

  • Đơn đề nghị thực hiện đổi máy công nghiệp đã mua
  • Đơn tố cáo mạo danh xâm hại danh dự
  • Đơn xin sao chụp tài liệu
  • Đơn đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ
  • Đơn xin nghỉ ốm, hướng dẫn viết và tài liệu kèm theo
  • Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học