T6. Th12 1st, 2023

Mẫu sau đây cung cấp những nội dung cơ bản khi viết đơn yêu cầu tách đồng hồ điện cho hộ gia đình

Định nghĩa Đơn yêu cầu tách đồng hồ điện

Đơn yêu cầu tách đồng hồ điện được sử dụng khi các hộ trước đây sử dụng chung 1 đồng hồ, công tơ điện nay có nhu cầu tách riêng để đảm bảo các quyền lợi cũng như tránh những tranh chấp không đáng có.

Mẫu đơn yêu cầu tách đồng hồ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày …..tháng ….năm ……

ĐƠN YÊU CẦU TÁCH ĐỒNG HỒ NƯỚC

Kính gửi: Công ty………………………………………….

Chi nhánh: ………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………

           – Căn cứ: Nghị định 117/2007/NĐ-CP  về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Họ và tên:…………………………………………………………………………

CMTND/CCND:……… ……Ngày cấp:………………Nơi cấp:………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………….

Hôm nay ngày…. tháng…năm…., tôi viết đơn này yêu cầu công ty tách đồng hồ nước cho gia đình tôi, cụ thể như sau:

Ngày…tháng… năm hộ gia đình tôi đã ký kết với công ty ……….…. , chi nhánh …………………… hợp đồng sử dụng nước. Từ trước đến nay gia đình tôi và gia đình bố mẹ tôi là ông ……… có sử dụng chung một đồng hồ nước. Tôi xét thấy khi sử dụng điện chung như vậy, cả hai hộ gia đình không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng nước, việc chi trả tiền nước giữa hai hộ gia đình rất phức tạp, không tiết kiệm điện theo chủ trương của nhà nước và hiện tại giá điện tính theo nấc bậc thang, rất thiệt thòi cho cả hai hộ gia đình.

Điều 55 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của khách hàng sử dụng nước như sau:

“1. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

a) Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, bảo đảm về chất lượng dịch vụ đã nêu trong hợp đồng;

b) Yêu cầu đơn vị cấp nước kịp thời khôi phục việc cấp nước khi có sự cố;

c) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động cấp nước;

d) Được bồi thường thiệt hại do đơn vị cấp nước gây ra theo quy định của pháp luật;

đ) Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán;

e) Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước hoặc các bên có liên quan;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy tôi làm đơn này yêu cầu công ty …………………………………….., chi nhánh………………………tiến hành tách cho hai gia đình sử dụng đồng hồ nước riêng biệt. Mọi chi phí gia đình chúng tôi xin chịu trách nhiệm.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày……tháng……năm……..

                                                                   Người làm đơn

                                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tử
  • Đơn xin định mức điện cho nhà trọ
  • Đơn xin chuyển đường dây điện
  • Hợp đồng mua bán điện mẫu
  • Mẫu Đơn xin cấp cột điện
  • Đơn xin di dời tủ điện trạm biến áp
  • Đơn yêu cầu thực hiện đối chiếu số nước và đồng hồ nước
  • Đơn yêu cầu kiểm tra