Đơn yêu cầu thanh toán lương trả chậm được sử dụng trong trường hợp người sử dụng lao động chậm thanh toán tiền lương cho người lao động so với thời hạn được quy định trong Nội quy lao động và thỏa thuận trong Hợp đồng lao động giữa hai bên.

Mẫu Đơn yêu cầu thanh toán lương trả chậm


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày…. tháng…..năm 2019

ĐƠN YÊU CẦU THANH TOÁN LƯƠNG TRẢ CHẬM

Về việc thanh toán lương trả chậm

  • Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012;
  • Căn cứ Quy chế và Nội quy làm việc của công ty…
  • Căn cứ Hợp đồng lao động số …… ký ngày…./…../…..
Kính gửi: – Ban giám đốc công ty…..

 

– Trưởng phòng tài vụ công ty cổ phần…..

Tôi tên là: …………………………………… Sinh ngày…..tháng……năm……

Số CMND:………………………….. Ngày cấp …………….. Nơi cấp ………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

…………………………………………

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.”

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong phòng tài vụ sẽ kiểm tra, xem xét lại để trả lương cho tôi đúng hạn theo quy định của pháp luật cũng như trên cơ sở Hợp đồng lao động tôi đã kí với công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: