Đơn yêu cầu tháo camera ghi hình được sử dụng trong trường hợp việc lắp camera tại vị trí bất hợp lý hoặc gây bất tiện, không thoải mái cho người bị ghi hình.

Mẫu Đơn yêu cầu tháo camera ghi hình


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

ĐƠN YÊU CẦU THÁO CAMERA GHI HÌNH

Kính gửi: …………………

Tôi tên là: …………Sinh năm: ……

CMND số: ……….Nơi cấp: ……….Ngày cấp: ………

Địa chỉ: ………………………

Điện thoại: ………………………

Nội dung yêu cầu như sau:……………………………………………

Tôi làm đơn này kinh mong cơ quan sớm xem xét và chấp nhận yêu cầu này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: