T6. Th12 1st, 2023

Đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bầu cử được sử dụng trong trường hợp cử tri có quyền và nghĩa vụ bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân nhưng không thực hiện, từ chối trách nhiệm của mình.

Mẫu Đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bầu cử


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20 …

ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẦU CỬ

  • Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
  • Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015,

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………

Tôi tên là: …………Sinh năm: …………

CMND số: ……………Cấp tại: ………Cấp ngày …/…/…

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: ……………

Nội dung yêu cầu như sau:

…………………………………………………

  • Căn cứ theo Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

“Điều 27.

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định.

  • Căn cứ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì quyền của công dân được bảo đảm bằng pháp luật khi công dân làm tròn nghĩa vụ của mình theo đúng pháp luật. Cụ thể như sau:

“Trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri phải có trách nhiệm tham gia giới thiệu người ra ứng cử. Cử tri nơi người ứng cử công tác và cư trú có trách nhiệm tham gia ý kiến nhận xét. Nghĩa vụ của cử tri được thể hiện rõ qua 3 lần tổ chức hội nghị hiệp thương với 5 bước tiến hành, qua các lần tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú của người ứng cử, qua các cuộc tiếp xúc tuyên truyền, vận động bầu cử của người ứng cử.

Khi bỏ phiếu bầu, trừ những trường hợp đã nêu ở trên, cử tri phải tự mình đi bầu, không được bầu bằng cách gửi thư hoặc nhờ người khác bầu thay. Mọi người phải tuân thủ nội quy của phòng bỏ phiếu và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bầu cử. Việc cử tri cân nhắc lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước cũng chính là làm tròn trách nhiệm của cử tri.

Từ những căn cứ pháp lý trên, kính đề nghị quý cơ quan thực hiện nghĩa vụ bầu cử của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: