T6. Th12 1st, 2023

Đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự được cá nhân người có quyền lợi gửi tới cơ quan hoặc tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có trách nhiệm phải thi hành theo quyết định, bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu Đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ

Kính gửi:

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Hợp đồng mua bán số 243/HĐMB giữa các bên;

– Căn cứ nhu cầu của bên bán;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Ngày 31/12/2019, tôi và chị có ký kết Hợp đồng mua bán số 243/HĐMB, theo đó tôi xác nhận bán cho chị chiếc xe máy cũ của tôi thuộc dòng Honda Wave RSX mang biển số 29K1 – 55822. Tôi đã bán lại cho chị với số tiền là 15.800.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng tám trăm nghìn đồng chẵn). Theo Hợp đồng, chị có nghĩa vụ thanh toán tiền ngay tại thời điểm giao nhận xe tức ngày 01/01/2020. Tuy nhiên, lúc này chị mới trả trước 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng chẵn) và hứa hẹn sẽ thanh toán đầy đủ số tiền chậm trả kèm theo lãi tương ứng với số tiền này. Đến nay đã hơn 1 tháng kể từ ngày nghĩa vụ thanh toán phát sinh mà chị vẫn chưa thanh toán số tiền còn thiếu, tôi làm đơn yêu cầu chị nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trên.

Căn cứ khoản 1 Điều 275 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 275. Căn cứ phát sinh nghĩa vụ

Nghĩa vụ phát sinh từ căn cứ sau đây:

1. Hợp đồng.

Căn cứ Điều 440 Bộ luật dân sự năm 2015:

Điều 440. Nghĩa vụ trả tiền

1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Hợp đồng mua bán số 243/HĐMB:

Điều 13. Phương thức và thời hạn thanh toán

13.2. Thời hạn thanh toán

– Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền tương ứng với giá trị tài sản cho bên bán tại thời điểm giao tài sản.

– Trường hợp bên mua chậm trả tiền thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất được xác định theo Bộ luật dân sự năm 2015.

Từ những căn cứ trên, tôi nhận thấy nếu hợp đồng có quy định nghĩa vụ thì nghĩa vụ đó sẽ mặc nhiên phát sinh theo hợp đồng. Nói cách khác, chị có nghĩa vụ thanh toán cho tôi theo đúng theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được xác định trong Hợp đồng mua bán số 243/HĐMB. Như vậy, chị có nghĩa vụ trả cho tôi số tiền là 3.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) và lãi tương ứng với số tiền chậm trả trên.

Rất mong chị sớm thực hiện nghĩa vụ nói trên.

Các giấy tờ đính kèm:                                                           Người viết đơn

– Hợp đồng mua bán số 243/HĐMB;

– Biên lai thu tiền ngày 31/12/2019.

Tham khảo thêm:

  • Đơn xin xác nhận dân sự, những giấy tờ cần chuẩn bị, thủ tục xin ở đâu
  • Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học
  • Đơn kháng cáo dân sự
  • Đơn yêu cầu mất năng lực hành vi dân sự
  • Đơn yêu cầu nhập vụ án dân sự
  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho hộ gia đình, cá nhân