Menu Đóng

Giấy xác nhận làm việc ngoài giờ

Mẫu Giấy xác nhận làm việc ngoài giờ


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……., ngày……tháng……năm……

GIẤY XÁC NHẬN LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ

Tôi tên là:…………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

XÁC NHẬN CHO

Anh/Chị:……………………………………………………………….Sinh ngày:………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………….Bộ phận:…………………………………..

Thời gian làm việc ngoài giờ trong tháng … bắt đầu … giờ từ … / … / … – …/ …./….

( Tổng số buổi:………………………………………………………. )

Nhân viên xác nhận

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận/Phòng ban

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191