Giấy xác nhận ngày công

Giấy xác nhận ngày công: là biểu mẫu văn bản được sử dụng cho các cá nhân làm việc theo ngày nhằm xác định số ngày làm việc của cá nhân đó

Mẫu Giấy xác nhận ngày công


CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN NGÀY CÔNG

Đơn vị:

Địa chỉ:

Xác nhận Ông (Bà): …

Năm sinh:

Số CMND:                Ngày cấp:                     Nơi cấp:

Loại hợp đồng lao động:

Làm việc tại:

Nhiệm vụ được phân công:

Thời gian làm việc trên tháng: … ngày

…, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: