Hợp đồng bán lẻ xăng dầu được dùng trong các trường hợp 1 bên có nhu cầu và 1 bên có khả năng cung cấp nhiên liệu, xăng dầu theo quy định. Để biết hợp đồng này sẽ cần có những phần nào, các bạn có thể theo dõi biểu mẫu dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng bán lẻ xăng dầu

Hợp đồng bán lẻ xăng dầu là dạng hợp đồng mua bán hàng hóa đặc thù với đối tượng là loại nhiên liệu thiết yếu và phải có điều kiện kinh doanh. Khi thỏa thuận hợp đồng này đặc biệt cần lưu ý phải có sự chi tiết về những điều kiện, quy chuẩn chất lượng xăng dầu theo quy ước ban hành hợp pháp; thỏa thuận về việc vận chuyển, trách nhiệm các bên, bảo hiểm, điều kiện chuyển hoàn,…

Mẫu Hợp đồng bán lẻ xăng dầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Số: …/HĐMBXD

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi …h …, tại ……………. Chúng tôi cùng nhau kí kết Hợp đồng này. Các bên bao gồm:

Bên A

 • Nếu là cá nhân

Tên các nhân: ………………………..

CMND số: …………………………….. Nơi cấp: …………  Ngày cấp: ………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………….

Điện thoại: …………………………. E – Mail: ………………………..

Mã số thuế: ………………………………….

Đại diện được ủy quyền: ………………………… Chức vụ: ……………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………

 • Nếu là pháp nhân

Tên pháp nhân: ……………………….

Trụ sở chính: ……………………..

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………. E – Mail: ……..

Mã số thuế: …………………………….

Đại diện được ủy quyền: ……………………….. Chức vụ: …………………

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………………………..

Giấy đăng kí kinh doanh số: …………………… Đăng ký tại: …………….. Ngày: ……..

Bên B

(Tương tự)

(Nếu chủ thể có yếu tố nước ngoài thì thêm các thông tin như số hộ chiếu, quốc tịch … Trường hợp có nhiều chủ thể cùng tham gia trong hợp đồng thì các bên ghi rõ, đầy đủ các thông tin như trên).

            Các bên cùng nhau thỏa thuận một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng là hoạt động mua bán xăng dầu giữa Bên A và Bên B. Trong đó, Bên A mua xăng dầu của Bên B nhằm mục đích kinh doanh đồng thời Bên A trả cho Bên B một lợi ích vật chất tương ứng.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về loại xăng dầu, số lượng, chất lượng của xăng dầu………………..
 2. Các bên thỏa thuận với nhau về thời gian giao xăng dầu từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …  và thời gian nhận xăng dầu từ ngày …/ …/ … đến ngày …/ …/ …
 3. Các bên thỏa thuận với nhau về địa điểm giao xăng dầu tại ……………….. và địa điểm nhận xăng dầu tại ………………….
 4. Các bên thỏa thuận về phương tiện vận chuyển xăng dầu là …………………… Cách thức vận chuyển xăng dầu …………………………………
 5. Các bên thỏa thuận với nhau về điều kiện bảo quản xăng dầu …………………
 6. Người nhận xăng dầu ……………………………..
 7. Các bên tiên lượng sự cố trong quá trình vận chuyển xăng dầu……………………..

ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Bên mua phải thanh toán cho bên bán số tiền tương ứng với số lượng xăng dầu thực giao thời gian mà hai bên đã thỏa thuận với nhau cụ thể
STTLOẠI XĂNG DẦUSỐ LƯỢNGKHỐI LƯỢNGGIÁ
1    
2    
    

Tổng số tiền mà bên mua phải thanh toán cho bên bán là ………………..

Nếu bên mua chậm trả số tiền thanh toán theo thời gian đã quy định thì bên mua phải chịu lãi theo mức lãi xuất mà hai bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp bên mua chậm trả số tiền thanh toán quá thời gian thỏa thuận thì bên mua phải chịu thêm lãi xuất quá hạn mà hai bên đã thỏa thuận.

 • Hình thức mà bên mua thanh toán cho bên bán sẽ được thực hiện theo hình thức thanh toán ………… (trực tiếp hoặc gián tiếp tức là tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Đồng tiền thanh toán mà các bên thỏa thuận với nhau là …………………

Các bên thỏa thuận với nhau về người trực tiếp thanh toán và người trục tiếp nhận thanh toán là ……………….

 • Các bên thỏa thuận với nhau bên nào sẽ thanh toán các chi phí phát sinh khác trong quá trình vận chuyển xăng dầu ……………………..

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Trách nhiệm của bên mua
 2. Bên mua có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí mà hai bên đã thỏa thuận.
 3. Trong quá trình tiếp nhận xăng dầu mà có xảy ra sự cố thì bên mua sẽ phải chịu rủi ro về sự cố gây ra với xăng dầu
 4. Bên mua có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận xăng dầu nhanh chóng, an toàn, dứt điểm.
 5. Trách nhiệm của bên bán
 6. Bên bán sẽ chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của xăng dầu đến khi bên mua tiếp nhận xăng dầu.
 7. Bên bán có nghĩa vụ giao xăng dầu cho bên mua tại địa điểm giao hàng.
 8. Bên bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin về xăng dầu, điều kiện bảo quản, sử dụng cho bên mua.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện, các bên sẽ hỗ trợ nhau thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải thông báo kíp thời cho bên kia để cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu phát sinh tranh chấp, hai bên cùng giải quyết theo tinh thành hợp tác, thương lượng.

Trường hợp các bên thương lượng giải quyết mà không được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài quốc tế để giải quyết. (ghi rõ tên và địa chỉ tòa án hoặc trọng tài giải quyết tranh chấp).

ĐIỀU 6. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 • Nếu một trong hai bên thực hiên không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu phạt ….% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên thực hiện không đúng các điều khoản được quy định rõ trong hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại, bên thứ ba mà không phải trường hợp sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết thì sẽ phải chịu bồi thường cho bên còn lại …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng dẫn tới hợp đồng không thể thực hiện được thì sẽ phại chịu phạt …% giá trị hợp đồng.
 • Nếu một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải do lỗi của bên còn lại thì sẽ phải chịu …% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên kí kết hợp đồng, hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng mua bán xăng dầu
 • Hợp đồng thuê xe máy
 • Hợp đồng thuê đầu bếp
 • Các điều kiện để xin giấy phép kinh doanh xăng dầu như Nghị định 83/2014
 • Danh sách nghề nguy hiểm, độc hại mới nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
 • Mẫu Bảng tổng hợp chi phí xăng dầu
 • Hợp đồng trong kinh doanh vô hiệu