Hợp đồng bảo vệ trường mầm non là thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ bảo vệ hoặc cá nhân với cơ sở giáo dục trường mầm non

Hợp đồng bảo vệ trường mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ TRƯỜNG MẦM NON

(Số: …/2020/HDDV)

 • Căn cứ Luật Lao động 2012;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại … , chúng tôi gồm:………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A): TRƯỜNG MẦM NON…

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Đại diện:……………………………………………………..Chức vụ:………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản: ……………………………………………………….  Tại ngân hàng:……………

Chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY ….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………………………………. Chức vụ:………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………..Tại ngân hàng: ………………………

Chi nhánh:……………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B thực hiện dịch vụ: cử nhân viên bảo vệ trường mầm non bao gồm: an ninh, tài sản, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của Bên A

Điều 2. CÁCH THỰC THỰC HIỆN

Từ ngày…/…/2020 đến ngày …/…/202…

Thời gian làm việc: … giờ/ngày (từ … giờ đến … giờ)

Địa điểm làm việc:

Công việc phải làm như Điều 1  và :

1. Bảo vệ toàn bộ tài sản, CSVC của nhà trường.

2. Giữ chìa khóa cửa 8 phòng học; Mở, đóng cửa buổi sáng và buổi chiều của các lớp học.

3. Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường ( nếu có hiện tượng nghi ngờ không ổn thì báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để cùng phối hợp giải quyết).

4. Bảo vệ an ninh trật tự trường học.

Điều 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Mức lương chính: … VNĐ/tháng
 • Trong trường hợp Bên A thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, khoản phí sẽ được thanh toán cho Bên B tại tài khoản với thông tin như sau:

Tên  tài khoản          : ….

Số tài khoản             : ….

Ngân hàng                : …        Chi nhánh: …    

Cú pháp chuyển tiền  : Tên cty viết tắt – MST- SĐT- Số hợp đồng

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều cam kết trong hợp đồng.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng.
 • Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A
 • Chấp hành nội quy, kỷ luật lao động do nhà trường quy định.
 • Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở.
 • Quản lý học sinh trong các giờ học đúng nội quy nhà trường (không để học sinh ra khỏi cổng trường khi chưa được phép cuat Ban giám hiệu, không để khách đến liên hệ công tác ra vào tự do và đi xe máy, xe đạp trong khu vực trường).
 • Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.
 • Thông báo kịp thời với ban giám hiệu nhà trường về những dấu heieju bất thường hoặc sự cố xảy ra để phối hợp, có biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn, khắc phục hậu quả.
 • Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A
 • Bồi thường vi phạm HĐ hoặc mất mát về tài sản, cơ sở vật chất nhà trường.

Điều 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt mà không cần thông báo trước nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kết thúc thời hạn Hợp đồng theo Điều 2 của Hợp đồng này.

b. Các bên có thỏa thuận bằng văn bản chấm dứt Hợp đồng.

Điều 7: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Do một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Hợp đồng bảo vệ trường mầm non này thì Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm theo quy định.

Trường hợp bên B không thông báo, vi phạm quy định tại điều … mà gây hậu quả nghiêm trọng, bên B sẽ bồi thường thiệt hại cho sự việc xảy ra.

Điều 8:  GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 (ba) ngày bằng văn bản. Sau khi đã thảo luận và thống nhất, nếu xét thấy cần thiết, các Bên sẽ ký các phụ lục bổ sung cho Hợp đồng này. 

Điều 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có 03 (b) trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
….

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng trách nhiệm giữa Trạm y tế và Nhà trường
 • Hợp đồng giữa Trạm y tế và Trường mầm non
 • Biên bản kiểm tra bếp ăn trường mầm non
 • Hợp đồng thuê giáo viên mầm non
 • Hợp đồng đặt tiệc liên hoan
 • Giáo viên mầm non khi xin thôi việc có những chế độ nào
 • Hợp đồng bảo vệ cơ quan
 • Hợp đồng thuê bảo vệ trông xe
 • Hợp đồng khoán việc bảo vệ