Hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá được ký kết giữa bên có nhu cầu di chuyển đất đá phế liệu của quá trình san lấp hoặc tháo dỡ và 1 bên có khả năng, giấy phép để vận chuyển, xử lý rác thải xây dựng.

Mẫu Hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2020

HỢP ĐỒNG BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT ĐÁ

Số:

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật bảo vệ môi trường 2014;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại … chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN THUÊ

Ông Nguyễn Văn A

Sinh ngày:

Số CMT:

Địa chỉ thường trú

Số điện thoại

BÊN B: BÊN

Công ty TNHH B

Trụ sở chính:

Mã số thuế:

Số điện thoại:

Người đại diện:

Chức vụ:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các bên đồng ý ký hợp đồng với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện công việc bốc xúc, vận chuyển đất đá tại mảnh đất X của ông A. Mảnh đất X thuộc:

 • Thửa đất số:
 • Tờ bản đồ số:
 • Diện tích:
 • Địa chỉ:

Thời gian thực hiện: từ ngày 26/09/2020 đến hết ngày 28/09/2020

Điều 2. Cách thức thực hiện

Bên B cử người, phương tiện và trang thiết bị tới mảnh đất X để thực hiện công việc bốc xúc và vận chuyển đất đá tới địa chỉ …

Kết quả nghiệm thu: Toàn bộ đất đá thừa trên mảnh đất phải được chuyển đi trong thời hạn quy định

Yêu cầu: Thực hiện công việc trong giờ hành chính, hạn chế tiếng ồn gây ảnh hưởng tới dân cư xung quanh, xe chở đất đá phải được phủ phông bạt, hạn chế bụi và đất đá rơi xuống đường.

Điều 3. Chi phí và phương thức thanh toán

Giá thuê: 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng)

Thời hạn thanh toán: sau khi nghiệm thu kết quả đạt yêu cầu

Phương thức thanh toán: tiền mặt

Người nhận:

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Cung cấp giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của công việc.
 • Giám sát quá trình làm việc của bên B
 • Hỗ trợ, tạo điều kiện để công việc của bên B diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả
 • Thanh toán đúng hạn và đầy đủ

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Cử người, phương tiện và trang thiết bị cần thiết để thực hiện công việc
 • Đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường xung quanh
 • Hoàn thành công việc đúng hạn và đạt yêu cầu
 • Hưởng thù lao theo thỏa thuận hợp đồng.

 Điều 6. Trách nhiệm bồi thường và phạt vi phạm

6.1. Bồi thường thiệt hại

Bên nào gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận hợp đồng và quy định của pháp luật. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây ra thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Bên có quyền và lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chạn, hạn chế thiệt hại cho mình.

6.2. Phạt vi phạm

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 7. Sự kiện bất khả kháng

Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh,… khiến việc thực hiện hợp đồng phải tạm dừng thì hai bên thỏa thuận tạm dừng cho đến khi khắc phục được sự cố. Trong thời hạn 07 ngày, nếu chưa khắc phục được sự cố, các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, bên A thanh toán cho bên B theo tỷ lệ công việc hoàn thành

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

 • Công việc được hoàn thành
 • Địa điểm thực hiện hợp đồng đang là đối tượng xảy ra tranh chấp
 • Công việc gây ảnh hưởng nghiệm trọng tới môi trường và dân cư xung quanh mà các bên không thể khắc phục được.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 bản tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và đảm bảo bí mật thông tin.

Trong suốt quá tình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh hoặc điều chỉnh nào liên quan đến hợp đồng này thì mọi phát sinh, điều chỉnh đó phải được lập thành văn bản và ký bởi hai bên trước khi có hiệu lực.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                 BÊN B

 (Ký và ghi rõ họ tên)                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng mua bán máy xúc
 • Hợp đồng cho thuê nhà xưởng thuộc KCN
 • Hợp đồng thuê kho gửi hàng
 • Hợp đồng thuê phòng trọ
 • Hợp đồng thuê máy xúc
 • Hợp đồng mua bán đất ruộng
 • Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa
 • Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý