Hợp đồng cho thuê phần mềm là hợp đồng với những điều khoản nào mời các bạn xem dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng cho thuê phần mềm

 Hợp đồng cho thuê phần mềm là hợp đồng trong đó có bên cho thuê và bên thuê cùng nhau thỏa thuận về các điều khoản để đảm bảo lợi ích 2 bên

Mẫu Hợp đồng cho thuê phần mềm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHẦN MỀM

Số:……./HĐCTPM

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH công nghệ thông tin hà nội

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty TNHH B

Trụ sở:

Địa chỉ:

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

-Bên A và bên B cùng nhau thỏa thuận về việc bên B sẽ thuê phần mềm quản lí bệnh viện của bên A để thuận tiện cho việc kinh doanh và quản lí bệnh viện của bên B với những nội dung sau đây.

Điều 2. Cách thực thực hiện

1.Nội dung phần mềm

Bên A cho bên B thuê phần mềm bao gồm quản lí những nội dung sau đây:

-Kê các dịch vụ khách cho bệnh nhân nội trú

-Thống kê chi phí cho bệnh nhân nội trú

-Kê thuốc nội trú

-Chỉ định cận lâm sàng

-Tra kết quả siêu âm

-…….

2.Phạm vi triển khai

Bên A sẽ triển khai phần mềm quản lí bệnh viện tại công ty B ngay sau khi đã kí kết hợp đồng.

3. Dịch vụ và giá thuê

Chi tiết dịch vụGói dịch vụĐơn giá (VNĐ/năm)Thời hạn(năm)Thành tiền
Phần mềm quản lí bệnh viện…..………..…..

-Dịch vụ cho thuê phần mềm không chịu thếu VAT

Điều 3. Thanh toán

Bên B sẽ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng

Điều 4. Dịch vụ dùng thử

-Khi khách hàng đăng ký sử dụng thử dịch vụ phần mềm , bên A sẽ cung cấp miễn phí dịch vụ trong ….tháng cho khách hàng cho tới khi:

a. Hết thời hạn dùng thử
b. Khách hàng chính thức dùng dịch vụ

-Trong quá trình dùng thử, nếu phần bên A không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của bên B thì bên A phải tiến hành chỉnh sửa sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bên B.

-Bên A không chịu trách nhiệm về bất cứ quyền lợi nào của khách hàng liên quan tới quá trình dùng thử này. Toàn bộ dữ liệu dùng thử của khách hàng sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống khi hết hạn dùng thử mà khách hàng không chuyển sang hình thức thuê 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.Trường hợp thương lượng bất thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết.

2. Hợp đồng này được xác lập và thi hành theo pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Điều 6. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày … tháng… năm đến ngày… tháng… năm.

2.Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của Hợp Đồng này không thể thực thi hoặc bị vô hiệu do thoả thuận trái với quy định của pháp luật thì các điều khoản, điều kiện còn lại của Hợp Đồng vẫn được đảm bảo thi hành.

Điều 7. Điều khoản cuối cùng

1. Hợp đồng này được kí kết tại ………………………………………………………..vào ngày …. tháng … năm 20… 

2. Hợp đồng được lập  thành …..bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày … tháng … năm ….. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.

…………….., ngày .. tháng ….năm …..

                   Bên A                                                                         Bên B

      ( Người đại diện ký tên)                                             ( Người đại diện ký tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng chuyển nhượng phần mềm
  • Hợp đồng mua bán bản quyền phần mềm
  • Hợp đồng bảo trì phần mềm
  • Hợp đồng bảo trì phần mềm kế toán
  • Hợp đồng mua bán phần mềm
  • Hợp đồng thuê viết phần mềm
  • Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin
  • Hợp đồng bảo trì website