Hợp đồng cho vay tiền không lãi suất là thỏa thuận vay tiền hỗ trợ mà không yêu cầu phải hoàn trả các mức lãi suất.

Mẫu Hợp đồng cho vay tiền không lãi suất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN KHÔNG LÃI SUẤT

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng hai bên.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại địa chỉ số nhà 166, khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi gồm:

1. BÊN A ( BÊN CHO VAY)

Bà: NGUYỄN LINH TRANG                                       Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319735132    

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 166, khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại liên hệ : 0340712530      

2. BÊN B (BÊN VAY):

Bà: LÊ THUÝ HIỀN                                                     Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 07/2/1990              Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132388790

Ngày cấp: 14/12/1999             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Số nhà 150, Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0342530076         

3. NGƯỜI LÀM CHỨNG:

Ông: NGUYỄN MINH HOÀNG                          Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/12/1950            Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 319513273

Ngày cấp: 17/01/2010             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng cho vay tiền không lãi suất (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1. Bên A đồng ý cho bên B vay 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) tiền mặt với lãi suất 0%.

2. Thời gian cho vay: ngày 23 tháng 9 năm 2020

3. Hình thức cho vay: giao toàn bộ trong một lần

4. Mục đích sử dụng: Mua ô tô

ĐIỀU 2: THANH TOÁN

1. Bên B phải thanh toán cho bên A số tiền là 200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)

2. Nếu không có thoả thuận khác, bên B sẽ thanh toán cho bên A theo phương thức: Trả góp hàng tháng

3. Số tiền trả góp mỗi tháng: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu Việt Nam Đồng)

4. Thời hạn trả góp: từ ngày 23 tháng 1 năm 2021 đến 23 tháng 10 năm 2021

5. Hình thức trả góp: Chuyển khoản

6. Tài khoản:

 • Chủ tài khoản: NGUYEN LINH TRANG
 • Số tài khoản: 8309823837xxx
 • Tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lâm Thao

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ bên A:

 • Bên A có trách nhiệm đưa số tiền đã thoả thuận cho bên B vay ngay khi hợp đồng này có hiệu lực;
 • Bên A có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ lợi ích của mình nếu Bên B vi phạm các điều khoản của hợp đồng;
 • Bên A có quyền nhắc nhở, yêu cầu bên B thực hiện đúng cam kết của mình theo hợp đồng.

2. Quyền và nghĩa vụ bên B:

 • Bên B có trách nhiệm trả góp đúng số tiền vào ngày 23 hàng tháng theo Điều 2 hợp đồng này;
 • Nếu bên B không thể trả góp đúng hạn thì phải báo trước cho bên A tối thiểu 05 ngày và sau đó hai bên phải có thoả thuận bổ sung bằng văn bản;
 • Bên B có trách nhiệm sử dụng số tiền vay đúng mục đích theo Điều 1 hợp đồng này.

ĐIỀU 4: MỨC PHẠT VI PHẠM

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau:

Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:

 • Vi phạm về nghĩa vụ thanh toán: 20.000.000VNĐ
 • Vi phạm về thời hạn thanh toán: 5.000.000 VNĐ

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm 04 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)NGUYỄN LINH TRANG
BÊN VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)LÊ THUÝ HIỀN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)NGUYỄN MINH HOÀNG

Tham khảo thêm:

 • Phụ lục hợp đồng cho vay tiền
 • Hợp đồng vay tiền
 • HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN
 • Mẫu Hợp đồng cho vay tiền
 • Muốn làm hợp đồng cho vay lãi suất 4%/tháng thì làm thế nào
 • Có cách nào để ký hợp đồng vay tiền vs lãi suất 30% 1 năm