T3. Th12 5th, 2023

Hợp đồng chuyển nhượng homestay được ký như thế nào, có cần công chứng không, thỏa thuận sao là hợp pháp. Qua quá trình thực tiễn, chúng tôi đã tổng hợp để các bạn tham khảo như sau.

Định nghĩa Hợp đồng chuyển nhượng homestay

Hợp đồng chuyển nhượng homestay là thỏa thuận sang nhượng tài sản và thương hiệu đi kèm nếu có. Đây là dạng hợp đồng tương đối phức tạp mà các bên cần có sự thỏa thuận chi tiết để tránh khỏi những rủi ro pháp lý.

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng homestay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

…, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

(V/v: Chuyển nhượng homestay)

Số: …/HĐCN

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật thương mại 2005;
  • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên chuyển nhượng (bên A):

CÔNG TY…

Là chủ sở hữu homestay X.

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên nhận chuyển nhượng (bên B):

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng chuyển nhượng

– Bên B nhận chuyển nhượng homestay X và toàn bộ cơ sở vật chất của homestay từ bên A – doanh nghiệp sở hữu, kinh doanh homestay.

– Một số thông tin về homestay X:

+ Tên đăng ký:

+ Địa chỉ:

+ Diện tích:

+ Mô tả chi tiết:

+ Mục đích kinh doanh:

Điều 2. Thời hạn chuyển nhượng

– Đối tượng tại Điều 1 của Hợp đồng được chuyển nhượng trong vòng 05 năm liên tục, kể từ ngày bàn giao thực tế đến hết ngày …/…/2025.

– Bên B có trách nhiệm hoàn trả lại homestay với đầy đủ cơ sở vật chất, tiện nghi cho bên A ngay khi hết thời hạn chuyển nhượng.

Điều 3. Giá chuyển nhượng và cách thức thanh toán

– Giá chuyển nhượng homestay X là 50.000.000 đồng/năm.

– Bên B thanh toán toàn bộ giá chuyển nhượng cho bên A định kỳ vào ngày 31/12 hàng năm, thông qua hình thức chuyển khoản. Cụ thể về thông tin tài khoản của bên A:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

– Các khoản thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng  do bên B chịu trách nhiệm nộp.

Điều 4. Bàn giao đối tượng chuyển nhượng và hồ sơ, giấy tờ kèm theo

– Thời điểm bắt đầu bàn giao (dự kiến): ngày …/…/2020.

– Bên A tiến hành bàn giao toàn bộ diện tích homestay X kèm cơ sở vật chất cho bên B tối đa trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm bắt đầu bàn giao.

– Bên A tiến hành bàn giao cả bản gốc và bản sao các loại hồ sơ, giấy tờ sau:

+ Hợp đồng thuê nhà số…, ký kết ngày… giữa bên A và chủ sở hữu nhà ở tại địa chỉ số…

+ Chứng từ tài chính về nộp tiền thuê nhà và nộp thuế xuyên suốt quá trình kinh doanh homestay của bên A;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bên A.

– Kết thúc quá trình bàn giao, bên A phải lập biên bản bàn giao có xác nhận của bên B. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B thanh toán giá chuyển nhượng theo đúng thời hạn;

– Không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của homestay X, kể từ thời điểm hoàn thành nghĩa vụ bàn giao theo Điều 4 của Hợp đồng này.

– Bàn giao toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng hiện có trong homestay và các tài liệu, giấy tờ liên quan;

– Chốt số điện, nước và thanh toán đầy đủ các chi phí liên quan trước thời điểm bắt đầu bàn giao;

– Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà giữa bên A và chủ sở hữu nhà ở;

– Cam kết quyền sở hữu homestay của bên B là hợp pháp, trọn vẹn, không có tranh chấp với bên thứ ba trong và sau thời điểm chuyển nhượng;

– Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cung cấp thông tin cho bên B trong thời gian đầu tổ chức hoạt động kinh doanh homestay.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên B cung cấp hồ sơ, giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;

– Yêu cầu bên B hỗ trợ, cung cấp thông tin trong một số hoạt động kinh doanh;

– Nhận chuyển nhượng homestay kèm trang thiết bị theo đúng thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng này;

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà với chủ sở hữu nhà ở;

– Thanh toán giá chuyển nhượng đầy đủ, đúng hạn;

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh homestay sau khi kết thúc bàn giao.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn chuyển nhượng tại Điều 2 của Hợp đồng;

– Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

– Một trong các bên không thực hiện đúng nghĩa vụ khiến bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Phụ lục và các văn bản đính kèm Hợp đồng này là bộ phận không thể tách rời và có giá trị pháp lý như những điều khoản được ghi nhận trong Hợp đồng.

                  Bên A                                                                                 Bên B

       (Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Công chứng viên

(Ký tên, đóng dấu)

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng thuê homestay
  • Chuyển nhượng quán bar chỉ viết giấy tờ có sao không?
  • Những trường hợp được chuyển nhượng dự án đầu tư
  • Có quyền chuyển nhượng tài sản không?
  • Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Một số lưu ý khi tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vô hiệu
  • Sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thì có còn được ký hợp đồng chuyển nhượng