Hợp đồng di dời cây xanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

……, ngày … tháng … năm …….

HỢP ĐỒNG DI DỜI CÂY XANH

Số: ……………/HĐDDCX

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật Thương Mại năm 2005;

– Căn cứ Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị……………. (trong trường hợp cây xanh thuộc sở hữu nhà nước)

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại địa chỉ: ……………chúng tôi gồm có:

A/ Đại diện bên A: CÔNG TY …………………………………….. hoặc cá nhân

Đại diện: …………………..  Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..

MST: ………………………………………….

(Hoặc Cá nhân Ông/Bà ………………………………

CMND số: …………………. cấp ngày : ………………. tại Công an ……………

Hộ khẩu thường  trú:….. )

B/ Đại diện bên B: CÔNG TY ………………………………….

Đại diện: ……………………………. Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: …………………

MST: …………………………………

Hai bên thỏa thuận và ký kết hợp đồng theo các điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên B chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ chặt, di dời cây cho Bên A theo danh mục mà Bên A đã cung cấp (gửi kèm).

ĐIỀU 2: KHỐI LƯỢNG THỜI GIAN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

 • Số lượng Cây: ………. cây
 • Giờ thực hiện: …h… ngày … tháng … năm ……
 • Công việc được thực hiện trong …h… kể từ khi bắt đầu.

Điều 3: THANH TOÁN

 • Giá dịch vụ là: …….000.000 VNĐ Bằng chữ: (…….. triệu đồng)
 • Thuế VAT 10%: ……………000 VNĐ Bằng chữ: (………… đồng)

=> Tổng cộng là: ……..000.000 VNĐ Bằng chữ (…………………… triệu đồng)

 • Hình thức thanh toán là bằng tiền mặt
 • Việc thanh toán được thực hiện 2 lần, mỗi lần 50%, lần 1 khi ký Hợp đồng, lần 2 sau khi hoàn thành công việc

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

+ Trách nhiệm A:

 • Chịu trách nhiệm xin phép cũng như đảm bảo cho nội dung công việc mình đưa ra yêu cầu bên B là hợp pháp;
 • Nghiệm thu chất lượng công việc theo đúng như yêu cầu và thanh toán cho Bên B theo Điều 3 của Hợp đồng này.

+ Trách nhiệm bên B:

 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ của mình theo đúng nhu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn của Bên A.
 • Tự chịu trách nhiệm nhân sự, máy móc thực hiện và dọn dẹp phần cây đã cưa hạ sau khi hoàn thành công việc
 • Trả lại mặt bằng như cam kết cho Bên A

Điều 5: Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng ngay khi sự kiện bất khả kháng xảy ra thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên còn lại có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 6 : Vi phạm và chế tài

6.1 Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

6.2 Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 6.1 Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 7 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

 • Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.
 • Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.
 • Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.
Bên A
(ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên)