T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng dịch vụ bốc xếp khác với các loại hợp đồng cùng thể loại khác, bởi tính chất dịch vụ chuyên nghiệp, không phát sinh theo thời điểm hay khối lượng công việc. Để bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ, bên cung cấp dịch vụ bốc xếp sẽ thỏa thuận để cung cấp thường niên hoặc cố định dịch vụ này.

Mẫu Hợp đồng dịch vụ bốc xếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BỐC XẾP

(Số: …/2020/HDDV)

 • Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Bộ luật thương mại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
 • Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại … . Chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ BỐC XẾP –  BÊN A: …………………………..

Đại diện:………………..

Chức vụ: ……………………….

Địa chỉ:……………………………

Điện thoại:……………………

Tài khoản:…………………….

Ngân hàng :……………………………

Mã số thuế:…………………

BÊN NHẬN BỐC XẾP – BÊN B: …………………

Đại diện:…………………………….

Chức vụ: …………………………….

Địa chỉ:…………………………..

Điện thoại:………………………

Tài khoản:………………………

Ngân hàng :…………………….

Mã số thuế:……………………

Sau khi trao đổi thống nhất, hai bên ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ theo các điều khoản sau đây:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên B Cung ứng dịch vụ Bốc xếp cho Bên A với nội dung sau:

Dịch vụ trọn gói bốc xếp hàng hóa hành lý cụ thể theo phụ lục Quy định tiêu chuẩn đối với hợp đồng dịch vụ đính kèm.

 1. Khối lượng công việc: Khối lượng công việc được quy đổi ra ngày công làm việc thực tế và được xác nhận hàng tháng giữa hai bên.
  1. Các dịch vụ Bốc xếp do Bên A và Bên B thực hiện theo tình hình thực tế, theo yêu cầu của bên A và điều kiện nhu cầu cụ thể từng thời điểm.
  1. Địa điểm thực hiện hợp đồng: …

Điều 2. THỜI HẠN VÀ CHỨC VỤ

 • Loai hợp đồng lao động: Bốc xếp hàng hóa
 • Thời hạn hợp đồng: Từ ngày… tháng … năm …đến ngày… tháng … năm …
 • Địa điểm làm việc:( Theo từng đơn hàng cụ thể)
 • Chức vụ: Công nhân bốc xếp hàng hóa

Điều 3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 • Thời gian làm việc: từ … giờ đến … giờ
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ………………………………

Điều 4. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC, ĐƠN GIÁ, ĐẶT HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Khối lượng công việc:

Theo đơn đặt hàng hàng tháng của Bên A đối với dịch vụ nêu tại Mục 1.1 Điều 1 cho các mà bên A yêu cầu

4.2. Đơn giá dịch vụ:

 • Đơn giá: … đồng/ngày công
 • Thuế giá trị gia tăng (10%) … đồng/ngày công
 • Đơn giá thanh toán: …đồng/ngày công

Ghi chú: Giá trị thanh toán dựa trên số ngày công và tổng số đơn hàng phục vụ thực tế được xác nhận của hai bên ở cuối mỗi tháng. Một ngày công làm việc thực tế tương đương 08 giờ làm việc.

4.3.  Phương thức thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản trong thời gian 15 ngày làm việc sau khi nhận được bộ hồ sơ thanh toán bao gồm: hoá đơn GTGT, biên bản xác nhận dịch vụ đã được 02 bên ký xác nhận, giấy đề nghị thanh toán của Bên B.

4.4. Đặt hàng:

 • Bên A sẽ gửi đơn đặt hàng cung cấp dịch vụ cho bên B. Nội dung Đơn đặt hàng bao gồm địa điểm làm việc, loại công việc, số lượng ngày công làm việc dự kiến của bên A và bên B theo tình hình thực tế công việc của bên A.
 • Khi nhận được Đơn đặt hàng của Bên A, Bên B có trách nhiệm xác nhận Đơn đặt hàng.

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Quyền của bên A

 • Có quyền yêu cầu bên B bồi thường đối với những thiệt hại do quá trình cung cấp dịch vụ của bên B gây ra đối với bên A hoặc bên khác trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Hỗ trợ cho bên B chi phí đào tạo nhân viên mới.

5.2. Nghĩa vụ của bên A

 • Ngày 05 hàng tháng, Bên A xác nhận khối lượng công việc thực tế và giá trị dịch vụ của tháng trước liền kề do bên B gửi để làm cơ sở thanh toán (theo biểu mẫu đính kèm).
 • Bên B sẽ bốc xếp cho Bên A theo từng lô hàng do Bên A yêu cầu.
 • Bên A đảm bảo hàng hóa không thuộc hàng cấm mà nhà nước quy định
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành quy định, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Quyền của bên B

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên A theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

6.2. Nghĩa vụ của bên B

 • Hàng tháng căn cứ Đơn đặt hàng cung cấp dịch vụ của bên A, bên B cung cấp dịch vụ bốc xếp cho bên A theo Đơn đặt hàng
 • Bên B cung cấp dịch vụ phải đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn dịch vụ đính kèm.
 • Không được quyền chuyển giao hay ký kết hợp đồng phụ đối với bất cứ trách nhiệm nào của mình theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
 • Bên B xác nhận rằng trong quá trình giao dịch với Bên A, Bên B sẽ có thể tiếp cận được các loại thông tin mật khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về hoạt động của Bên A, cơ hội kinh doanh, những thông tin về chi phí và giá cả, các mẫu thiết kế, nhãn hiệu, bí quyết, nghiên cứu, phân tích, tên đối tác, kế hoạch kinh doanh, kỹ thuật kinh doanh, sách hướng dẫn, thư từ trao đổi, sổ sách, thủ tục, các báo cáo, quy trình, và những kiến thức, thông tin mật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bên A bất kể các thông tin này có thể được tiếp cận dưới dạng nào, từ dạng viết, đàm thoại, phương tiện liên lạc điện tử hoặc hình thức lời nói trong các cuộc thảo luận, đàm phán, hội họp, có thể đọc được bằng máy cho đến các bảng sao chép mà Bên B có thể tiếp cận được từ phía Bên A trước và sau khi ký Hợp Đồng này (sau đây gọi chung là các “Thông tin Mật”).
 • Bên B cam kết rằng sẽ giữ bí mật những Thông tin Mật và đồng ý không cung cấp hay để bị tiết lộ những Thông tin Mật liên quan đến Bên A mà mình được biết được và không sử dụng hay có ý định sử dụng những Thông tin Mật đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích phục vụ các công việc theo Hợp đồng này.
 • Bên B không được sao chép thông tin mật nhằm bất kỳ mục đích nào. Trong trường hợp Thông Tin Mật cần phải được sao chép nhằm mục đích phục vụ công việc theo Hợp đồng này, các bản sao (bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ, tập tin, đĩa mềm, đĩa CD, thẻ nhớ USB…) sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên A.
 • Bên B cũng đồng ý rằng Bên B sẽ không sử dụng những Thông tin Mật để trực tiếp hay gián tiếp cạnh tranh với Bên A hoặc phục vụ lợi ích của Bên thứ ba trong khi Hợp đồng có hiệu lực và sau khi Hợp đồng này chấm dứt. Khi Hợp đồng hết hiệu lực hay chấm dứt hiệu lực vì bất kỳ lý do nào và Bên B không còn giao dịch với Bên A nữa, Bên B sẽ phải trao trả ngay lập tức cho Bên A tất cả các Thông tin Mật thuộc về Bên A mà mình đang chiếm hữu hay có quyền quản lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các giấy tờ, tài liệu, ghi chép, những thông tin được lưu giữ bằng các phương tiện điện tử, các tài sản khác cùng toàn bộ những bản sao của chúng mà Bên B được cung cấp trong thời gian làm việc cho Bên A, Bên B cam kết sẽ không giữ lại bất kỳ bản sao nào của những Thông tin Mật này.
 • Bên B trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên A đảm bảo sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động, trang phục mang thương hiệu, hình ảnh của bên A.

Điều 7. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Trường hợp hàng hoá, tài sản của bên A bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng mà lỗi xác định do bên B gây ra thì bên B phải bồi thường cho bên A toàn bộ giá trị hàng hoá, tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng đó.
 • Khi có thiệt hại đối với hàng hóa thì bên B có nghĩa vụ phải báo cho bên A được biết hoặc giảm thiệt hại dưới mức tối đa trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày xảy ra thiệt hại. Trường hợp bên B không thông báo thì bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 8. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

– Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một Bên hoặc Các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này. Các Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi về mặt chính sách của nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, tình trạng khẩn cấp, đình công, hỏa hoạn, động đất, lụt bão, sét đánh, sóng thần và các thiên tai khác.

– Nếu một Bên bị cản trở không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì Sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng cùng với Các Bên sẽ nỗ lực để hạn chế và kiểm soát mức độ thiệt hại của Sự kiện bất khả kháng.

Điều 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Mỗi bên sẽ tuân thủ tất cả các nội dung theo đúng các yêu cầu pháp luật áp dụng điều chỉnh các trách nhiệm, nghĩa vụ và hoạt động kinh doanh của mình và phải có được bất cứ giấy phép hay chấp thuận cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của mình. Không bên nào được thực thi bất cứ hành động nào trái với các quy định pháp luật áp dụng có thể dẫn tới kết quả phát sinh trách nhiệm của bên kia.
 • Hợp đồng này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên theo hợp đồng và những người thừa kế, những người đại diện pháp lý hay đại diện theo uỷ quyền, những người kế thừa hay nhận chuyển giao.
 • Nếu bất cứ điều khoản nào của bản hợp đồng này được bất cứ toà án có thẩm quyền nào tuyên bố vô hiệu, những điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện đầy đủ.
 • Những điều khoản của Hợp đồng này sẽ được áp dụng khi có bất cứ điều khoản xung đột nào khác trong bất cứ văn bản, tài liệu tham khảo hay thỏa thuận đã ký nào khác giữa hai bên.
 • Mọi sửa chữa, bổ sung cho hợp đồng này chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và được cả hai bên ký.
 • Các bên có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng nếu bên kia vi phạm các điều khoản của hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại của bên còn lại do việc đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.
 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng nguyên tắc này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
  

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng bốc xếp thời vụ
 • Mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa
 • Hợp đồng bốc xúc, vận chuyển đất đá
 • Hợp đồng giao khoán bốc xếp
 • Hợp đồng giao nhận hàng hoá
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng container
 • Hợp đồng dịch vụ giao hàng
 • Hợp đồng thuê xe vận chuyển đất