Menu Đóng

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh nhà ở

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh nhà ở là dạng hợp đồng cung cấp các dịch vụ thường nhật, hợp đồng không được thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng lại có kế hoạch và lịch trình thỏa thuận trước.

Mẫu Hợp đồng dịch vụ vệ sinh nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH NHÀ Ở

Số: …/2020/HDDV

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, Tại ………………………………………………., chúng tôi gồm các bên:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ – BÊN A:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD:

cấp ngày …………………………………….tại ………………..

Địa chỉ:  …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………..  

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ – BÊN B: ……………………………………………………………

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ……………………………………………………………………………………

cấp ngày …………………………………….tại ………………..

Địa chỉ thường trú………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng dịch vụ vệ sinh nhà ở, với các điều khoản cụ thể sau đây:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Hai Bên đồng ý rằng Bên B sẽ cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) cho Bên A với các thông tin chi tiết như sau:

 • Địa điểm làm việc: …
 • Ngày làm việc: …
 • Thời gian làm việc: Từ . . . . . đến . . . . .h

Điều 2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên B thực hiện các công sau đây mỗi ngày:

 • Vệ sinh toàn bộ nhà cửa

Điều 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng có giá trị … tháng kể từ ngày các bên ký kết hợp đồng.
 • Hợp Đồng có thể được gia hạn bằng văn bản thỏa thuận của Các Bên ít nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn hoặc hết thời gian gia hạn.
 • Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên sẽ thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng.

Điều 4. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Phí dịch vụ

 • Các bên xác định phí dịch vụ là … đồng/tháng (Bằng chữ: …)
 • Phí dịch vụ bao gồm: phí nhân sự, chi phí máy móc, công cụ , dụng cụ và hóa chất tẩy rửa .
 • Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT

4.2. Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B hàng tháng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Bên B.

 • Tên tài khoản:………………………………………………………………………………….
 • Số tài khoản:……………………………………………………………………………………
 • Ngân hàng:………………………………………………………………………………………
 • Chi nhánh:……………………………………………………………………………………….

Bên B sẽ gửi hồ sơ thanh toán cho Bên A vào ngày 05 hàng tháng.

Số tiền dịch vụ hàng tháng sẽ được Bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ thanh toán.

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Tạo điều kiện cho Bên B dọn dẹp vệ sinh theo lịch đã quy định tại Điều 1.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng hạn như quy định của hợp đồng này.
 • Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch dọn dẹp .
 • Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để Bên B sử dụng điện , nước thực hiện Dịch Vụ tại các địa điểm được chỉ định tại Điều 1 của Hợp đồng và cung cấp cho bên B một diện tích nhỏ để bên B làm kho chứa thiết bị, dung cụ phục vụ công việc.
 • Nếu Bên A thay đổi thời gian, địa điểm làm việc thì bên A phải thông báo cho bên B bằng văn bản trong vòng 10 ngày kể từ khi có sự thay đổi.
 • Phản ánh kịp thời cho bên B về những tồn đọng trong công việc hoặc các vấn đề khác do lỗi của nhân viên bên B.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Chịu mọi chi phí trong việc dọn dẹp vệ sinh và chi phí di chuyển đến địa điểm dọn dẹp
 • Lên lịch dọn dẹp vệ sinh và gửi cho Bên A trong vòng 02 ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng.
 • Bên B không được phép mang bất kỳ tài liệu, giấy tờ hay tài sản ra khỏi vị trí mà bên  Bên A đã sắp xếp mà chưa được sự cho phép của Bên A.
 • Chịu trách nhiệm đến dọn dẹp vệ sinh theo đúng lịch đã đăng ký với Bên A .
 • Thực hiện đúng nội quy và quy định của Bên A , không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tòa nhà , không gây ảnh hưởng tới công việc Bên A hoặc bên thứ ba .
 • Đảm bảo, chịu trách nhiệm và bồi thường 100% giá trị đối với việc làm mất mát, hư hỏng thiết bị, tài sản (nếu có) và các rủi ro về an toàn do bất cẩn hay thao tác làm không đúng trong quá trình thực hiện công việc, khi có căn cứ rõ ràng và biên bản xác nhận sự việc với sự chứng kiến của cả hai bên. Các hóa chất làm sạch của bên B đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản và môi trường làm việc của bên A.
 • Cam kết tuyệt đối chấp hành và chịu trách nhiệm các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và giữ bí mật các thông tin biết được của bên A.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên B chậm thực hiện dọn cho Bên A sau 05 ngày (không có thông báo trước) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên B phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng .
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền cho Bên B sau 05 ngày ( không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 5% giá trị hợp đồng .

Điều 8. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 • Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
 • Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (02) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng.
 • Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá năm (05) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia.
 • Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 9. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

 • Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì sẽ bị phạt 5% tổng giá trị hợp đồng.
 • Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

Điều 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết .

Điều 11. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên AĐại diện bên B

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng thuê khoán vệ sinh
 • Hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh
 • Hợp đồng dọn vệ sinh trường học
 • Hợp đồng thuê dọn dẹp vệ sinh
 • Hợp đồng sửa chữa, dọn vệ sinh văn phòng
 • Hợp đồng bảo hành công trình

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191