T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng giao khoán bốc xếp là hợp đồng lao động có thời hạn, thỏa thuận hợp đồng nằm trong phạm vi công việc giao hẹn trước. Hợp đồng sẽ kết thúc khi khối lượng công việc được hoàn thành.

Mẫu Hợp đồng giao khoán bốc xếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

(V/v: Bốc xếp hàng hóa)

Số: …/2020/HĐGK

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, Tại ………………………………………………., chúng tôi gồm các bên:

Bên người sử dụng lao động – Bên A:

Tên công ty: ……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………    

Số tài khoản:…………………………….. Chi nhánh: ……………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: ……………………………………………….. Chức vụ: ………………….

Trường hợp bên A là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:………………………………………. cấp ngày…………………………………….

tại……………………………………………………………………………………………. …………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………… …………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Các thành viên của hộ gia đình:

– Họ và tên:……………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………… cấp ngày………………………………..

tại…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………… …………………………………

Trường hợp bên A là vợ chồng:

Ông : ………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:…………………………………….. cấp ngày………………………………………

tại…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………….. cấp ngày……………………

tại…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Bên người lao động – Bên B

Ông/bà: ……………………………………………………………….. Giới tính: ………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………  Dân tộc:……………………………………

Giấy tờ chứng thực số:………………… Nơi cấp …………………….. Ngày cấp…………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản Ngân hàng:………………………………………….. Chi nhánh: ……………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………….

Hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

– Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên về việc bên A sẽ giao khoán công việc bốc xếp hàng hóa theo yêu cầu của bên A tại địa chỉ …

– Thời hạn hợp đồng 12 tháng;

Điều 2. Thời hạn làm việc

 • Thời hạn hợp đồng: Từ ngày… tháng … năm …đến ngày… tháng … năm …
 • Thời gian làm việc: từ … giờ đến … giờ
 • Địa điểm làm việc: …

Điều 3. Chế độ công việc

3.1 Nội dung công việc:

Hai bên cùng nhau thỏa thuận về nội dung công việc mà bên B sẽ phải thực hiện:

 • Bên A sẽ giao khoán cho bên B việc đóng gói hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa lên xe, hoặc vào kho theo yêu cầu bên A;
 • Việc thực hiện công việc sẽ được giám sát thực hiện;

2.2 Thời gian thực hiện công việc

 • Việc bốc vác không theo thời gian công việc cố định;
 • Thời gian làm việc theo số lượng hàng hóa mà bên B phải thực hiện cho đến khi hoàn thành công việc;
 • Thời gian làm việc sẽ do bên A thông báo cho bên B cụ thể khi có đợt hàng cần bốc vác, sắp xếp vào kho;
 • Bảo quản hàng hóa khi xếp vào kho;

3.3 Địa điểm thực hiện

 • Địa điểm thực hiện ngay tại địa chỉ: …
 • Trong trường hợp yêu cầu thực hiện việc bốc vác hàng hóa diễn ra ngoài khu vực trên thì bên A phải thông báo trước cho bên B được biết

3.4 Phương tiện thực hiện

 • Nhằm đảm bảo quá trình thực hiện công việc bên sẽ hỗ trợ bên A về phương tiện cần thiết để thực hiện công việc theo yêu cầu;
 • Bên B có nghĩa vụ bảo quản phương tiện, dụng cụ thực hiện công việc;
 • Khi có hư hỏng tài sản, hay phương tiện phải thông báo cho bên A được biết để xử lý kịp thời;

Điều 4. Chế độ lương thưởng

Lương: … VNĐ/tháng

 • Lương được nhận dựa vào công việc mà bên A giao cho bên B thực hiện;
 • Lương sẽ được trả vào ngày 5 hàng tháng;
 • Hình thức chi trả: chuyển khoản ngân hàng theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng: ……………………………………………………………. – Chi nhánh……………………………….

 • Lương phụ cấp đối với công việc nặng nhọc: … VNĐ;
 • Thưởng: … Công ty sẽ trả 70% lương thưởng cho nhân viên, phần còn lại của mỗi thnasg, công ty sẽ thanh toán nốt cho nhân viên vào ngày cuối cùng của năm tài chính đó.
 • Trong quá trình làm việc bên B nếu hoàn thành tốt công việc được giao sẽ được thưởng lương 6 tháng/lần
 • Được xét tăng cấp vụ nếu trong 1 năm hoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Điều 5. Chế độ khác

 • Bảo hiểm: bên B sẽ được bên A đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật;
 • Chế độ nghỉ ngơi: bên sẽ được nghỉ trong những ngày mà luật lao động quy định;
 • Trong thời gian ngày lễ lao động làm việc sẽ được tính hệ số % đối với ngày làm việc theo quy định pháp luật;
 • An toàn lao động: bên A sẽ đăng ký bảo bảo hiểm lao động cho bên B;
 • Chịu trách nhiệm đối với những tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc theo quy định pháp luật;
 • Bảo hộ an toàn đối với trang phục, phương tiện làm việc;
 • Hỗ trợ ăn nhẹ trong quá trình thực hiện công việc kéo dài thời gian;

Điều 6. Yêu cầu nhân công

 • Phải có sức khỏe tốt không mắc các bệnh tật ảnh hưởng đến công việc;
 • Phải nhanh nhẹn, chịu khổ trong công việc;
 • Có thể thực hiện công việc trong mọi thời gian;
 • Chịu trách nhiệm đối với công việc mình làm;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên A

 • Giám sát quá trình thực hiện công việc do bên B thực hiện;
 • Thanh toán chi phí thực hiện công việc do các bên thỏa thuận;
 • Có quyền yêu cầu bên B bồi thường đối với những thiệt hại do quá trình cung cấp dịch vụ của bên B gây ra đối với bên A hoặc bên khác trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • Bên A đảm bảo hàng hóa không thuộc hàng cấm mà nhà nước quy định
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành quy định, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…
 • Cung cấp thông tin, thời gian thực hiện công việc cho bên B;

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên B

 • Chịu trách nhiệm đối với thông tin mà mình cung cấp về điều kiện bản thân;
 • Thực hiện các công việc mà bên A giao cho;
 • Sắp xếp, bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu;
 • Nhận các khoản lương thưởng theo công việc bản thân;

Điều 9. Chịu trách nhiệm với hàng hóa

 • Trong quá trình bốc xếp hàng hóa lên xe, vào kho bên B có nghĩa vụ bảo quản hàng hóa theo đúng yêu cầu;
 • Mọi rủi ro đối với hàng hóa do bên B chịu trách nhiệm khi hàng hóa hư hỏng, mất mát;
 • Bên A có nghĩa vụ thông báo cho bên B về loại hàng hóa bốc xếp để bên B đảm bảo thực hiện an toàn;
 • Khi có thiệt hại đối với hàng hóa thì bên B có nghĩa vụ phải báo cho bên A được biết hoặc giảm thiệt hại dưới mức tối đa trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày xảy ra thiệt hại. Trường hợp bên B không thông báo thì bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Những thiệt hại do bên B gây ra có nghĩa vụ phải bồi hoàn toàn bộ giá trị thiệt hại hàng hóa;
 • Nếu thiệt hại quá lớn thì hai bên cùng nhau thỏa thuận giải quyết kịp thời;

Điều 10. Trường hợp bất khả kháng

 • Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của Các Bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một Bên hoặc Các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này. Các Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thay đổi về mặt chính sách của nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, tình trạng khẩn cấp, đình công, hỏa hoạn, động đất, lụt bão, sét đánh, sóng thần và các thiên tai khác.
 • Nếu một Bên bị cản trở không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này vì Sự kiện bất khả kháng thì Bên đó phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng. Bên bị ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng cùng với Các Bên sẽ nỗ lực để hạn chế và kiểm soát mức độ thiệt hại của Sự kiện bất khả kháng.

Điều 11. Chấp dứt hợp đồng

 • Hợp đồng chấm dứt khi hết hiệu lực của hợp đồng mà các bên không thực hiện việc ký kết hợp đồng mới;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng do một bên vi phạm hợp đồng hoặc không thể thực hiện hợp đồng thì thông báo cho bên kia biết về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng không lý do thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại;

Điều 12. Điều khoản chung

 • Các bên thống nhất các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận là đúng sự thật, tự nguyện;
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng có 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.
Đại diện bên AĐại diện bên B
  

Tham khảo thêm:

 • Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công điện nước
 • Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản
 • Hợp đồng giao khoán nhân công
 • Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc dùng cho cá nhân
 • Gộp chung giấy đề nghị và hợp đồng mở tài khoản giao dịch có sai về hình thức không?
 • Mẫu hợp đồng ăn theo sản phẩm
 • Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ