T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng giao nhận hàng hoá là sự thoả thuận, cam kết của hai hay nhiều bên nhằm đảm bảo việc giao nhận hàng hoá được diễn ra thuận lợi. Hợp đồng quy định các vấn đề liên quan đến việc giao nhận hàng hoá, quyền và nghĩa vụ của các bên đồng thời là cơ sở để các bên giải quyết khi có khiếu nại.

Mẫu Hợp đồng giao nhận hàng hoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

…., ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

Số: …. /….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ thoả thuận của các bên.

A/ BÊN GIAO – BÊN A

– Công ty……………………………………………………………………………..

– Đại diện: Ông/Bà………………………………            Chức vụ:………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………

– Điện thoại:………………………………………………………………………….

– Số tài khoản:………………………………….  Chi nhánh:…………………….

B/ BÊN NHẬN – BÊN B

– Đại diện: Ông/Bà………………………………            Chức vụ:…………………

– Số CMTND:…………………..    Nơi cấp:…………    Ngày cấp:………………

– Tên giao dịch:………………………………………………………………………

– Địa chỉ:……………………………………………………………………………..

– Điện thoại:…………………………………………………………………………

– Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thống nhất và đồng ý ký bản hợp đồng với các điều khoản được quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG GIAO NHẬN

– Bên A tiến hành vận chuyển lô hàng số ……/… cho bên B theo phương thức đường bộ nội địa với tuyến đường vận chuyển là………………………………

– Bên B tiến hành nhận hàng hoá với số lượng và chủng loại như sau:

STTTên hàng hoáChủng loạiXuất xứSố lượngKhối lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
         
         
         
 

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC GIAO NHẬN

– Thời gian giao nhận: Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm giao nhận:………………………………………………………………

– Bên A giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cùng thời gian và địa điểm giao hàng.

– Bên A vận chuyển lô hàng bằng phương tiện:………………………………… với những điều kiện yêu cầu:

+ Tốc độ tối thiểu:……………………..

+ Có mái che: Chất liệu………………..

+ Số lượng phương tiện:……………….

– Hai bên thoả thuận nhận hàng theo phương thức:………………. (Nguyên đai, nguyên bao; trọng lượng, thể tích; nguyên hầm/ container,..)

– Bên B thực hiện nhận hàng, kiểm tra và thanh toán cho bên A theo quy định tại Điều 3 hợp đồng này.

ĐIỀU 3. CHI PHÍ THANH TOÁN

3.1 Các khoản chi phí

Tổng giá trị hàng hoá:……………………………………………………….

– Cước phí giao nhận………………………………………………………….

– Chi phí bốc, dỡ hàng,……………………………………………………….

– Chi phí lưu xe, lưu container, lưu bãi,……

3.2 Thanh toán

– Tổng giá trị đơn hàng được bên B thanh toán cho bên A theo hai đợt:

+ Đợt 1: số tiền ………………… vào……………………. Tại…………………….

+ Đợt 2: phần còn lại…………… vào……………………. Tại…………………….

– Bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A toàn bộ cước phí và phí giao hàng theo nguyên tắc:

+ Thời điểm thanh toán:……………………………………………………………..

+ Trường hợp bên B chậm thanh toán so với thời gian thoả thuận, bên B sẽ phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh do việc bên B chậm thanh toán gây ra.

+ Hình thức thanh toán:……………………………………………………………

+ Địa điểm thanh toán:…………………………………………………………….

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hoá và tính phù hợp của của hàng đúng theo hợp đồng;

– Cung cấp cho bên B các thông tin có liên quan đến lô hàng, có chỉ dẫn đầy đủ cho bên B về tên hàng hoá, người gửi hàng, phương thức vận tải, điều kiện cơ sở giao hàng,…

– Chịu trách nhiệm giao hàng đến đúng nơi quy định, giao đúng người nhận hàng và chuyển toàn bộ chứng từ có liên quan cho bên B sau khi giao nhận hàng hoá;

– Có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với mất mát, hư hỏng hàng hoá nếu sự việc đó xảy ra trong thời hạn, trong phạm vi trách nhiệm và do lỗi của bên A.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Chuẩn bị kho bãi đảm bảo cho việc chuyên chở ra vào; chịu mọi chi phí phát sinh nếu thay đổi địa điểm, thời gian mà không báo trước cho bên giao;

– Nhận hàng theo thoả thuận của hai bên và đảm nhiệm kiểm tra giám định hàng hoá;

– Thanh toán chi phí đầy đủ, đúng hạn;

– Chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hoá.

ĐIỀU 5. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

5.1 Trường hợp một trong các bên vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nếu bên vi phạm đã:

– Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đã ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra;

– Thông báo sự kiện bất khả kháng và gửi kèm theo các bằng chứng xác nhận về sự kiện bất khả kháng ngay cho Bên kia trong vòng 07 ngày kể từ ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra hoặc từ ngày biết được sự kiện bất khả kháng.

5.2 Trong trường hợp một trong các bên không thể thực hiện được các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng sẽ được kéo dài tối thiểu bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

5.3 Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, Bên vi phạm phải thông báo ngay cho Bên bị vi phạm biết. Nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Trường hợp bên A giao hàng hoá trước thời hạn thoả thuận thì bên B có quyền nhận hoặc không nhận hàng, nếu bên B nhận hàng thì bên A phải chịu chi phí bảo quản cho tới đúng thời hạn hoặc thời điểm giao hàng.

– Trường hợp bên B giao hàng muộn thì sẽ bị chịu bồi thường những thiệt hại do hành vi chậm trễ giao hàng trực tiếp gây ra.
– Trường hợp một trong các bên vi phạm một trong các nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng thì phải chịu bồi thường thiệt hại do hành vi đó trực tiếp gây ra.

ĐIỀU 8. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

1.Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng.

2.Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hoạt động giao nhận và quá trình thanh toán hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua hoà giải, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành…. bản, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng container
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không
 • Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ
 • Mẫu hợp đồng vận chuyển theo chuyến
 • Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế
 • Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý
 • Mẫu hợp đồng thuê xe vận chuyển đất đá