Hợp đồng giới thiệu nhân sự là hợp đồng dịch vụ với những điều khoản nào mời các bạn xem dưới đây.

Định nghĩa Hợp đồng giới thiệu nhân sự

Hợp đồng giới thiệu nhân sự là hợp đồng dịch vụ trong đó các bên sẽ thỏa thuận với nhau về các điều khoản để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng có lợi cho cả hai.

Hợp đồng giới thiệu nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Số:……./HĐGTNS

  -Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 -Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ A

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:     

Bên B: Công ty TNHH B

Trụ sở :

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Bên A và bên B cùng nhau thỏa thuận về việc bên A sẽ giới thiệu nhân sự cho bên B để đáp ứng nhu cầu công việc của bên B theo những nội dung dưới đây:

-Số lượng nhân sự:…

+ Độ tuổi: ………………..

+ Giới tính: ……………….

+ Sức khoẻ: ……………….

+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính…): ……..

-Thực hiện công việc:

+ Địa điểm làm việc: ……

+ Thời gian bắt đầu làm việc: ………………………………………………………

+ Thời gian thử việc: ……………………

+ Điều kiện làm việc: ……………………………..

+ Mức lương: ……………………

+ Các chế độ khác:……………

Điều 2. Đối tượng hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng là bên A giới thiệu nhân sự đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn mà bên B yêu cầu.

Điều 3. Cách thức thực hiện

1.Phạm vi công việc

Bên A sẽ giới thiệu nhận sự cho bên B trong các mảng:

-Tư vấn Pháp lí

-Pháp chế doanh nghiệp

-Luật sư

-Dịch vụ pháp lí

2. Yêu cầu công việc

Khi bên A giời thiệu cho bên B phải đảm bảo nhân sự đáp ứng những nhu cầu sau:

-Tốt nghiệp trường Luật, khoa Luật của các trường đại học

-Tư duy tốt, kiến thức chuyên môn vững vàng

-Có kinh nghiệm làm việc…năm

-Chăm chỉ làm việc

Và một số yêu cầu khác tùy vào vị trí làm việc của nhân sự.

Điều 4. Đảm bảo nhân sự

-Bên A phải đảm bảo giới thiệu nhân sự đủ cho bên B trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

-Trong trường hợp bên A không giới thiệu đủ để bên B vận hành công việc, thì phải gửi thông báo bằng mail ngay với bên B tìm ra cách giải quyết tối ưu đảm bảo lợi ích hai bên.

-Trong trường hợp bên A giới thiệu không đảm bảo chất lượng, cũng như yêu cầu của bên B gây ra thiệt hại cho bên B, thì bên A phải bồi thường thiệt hại bằng….% giá trị hợp đồng.

Điều 5. Thời gian hoàn thành công việc

-Phụ thuộc vào công việc của bên B, các bên sẽ có thỏa thuận về thời gian hoàn thành công việc để đảm bảo chất lượng công việc.

-Nếu bên A cố ý kéo dài thời gian làm việc hoặc hoàn thành công việc không đúng theo thỏa thuận thì bên A sẽ phải chịu khoản phạt bằng….% giá trị hợp đồng.

Điều 6. Giá cả

-Tùy theo từng vị trí công việc mà bên A giới thiệu cho bên B mà bên B sẽ trả cho bên A một khoản tiền khác nhau tại thời điểm mà bên A giới thiệu.

-Bảng kê chi tiết giá cho từng vị trí công việc, trình độ chuyên môn sẽ được hai bên thỏa thuận riêng tại phụ lục 1 của hợp đồng này.

Điều 7. Thanh toán

-Bên B sẽ thanh toán tiền dịch vụ cho bên A sau mỗi lần hoàn thành công việc trong vòng….ngày.

-Trong trường hợp:

+ Bên A cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng dịch vụ, không hoàn thành công việc đúng hạn thì bên B có quyền giảm tiền dịch vụ…% dựa trên chất lượng dịch vụ và thời gian quá hạn.

+Bên B thanh toán số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, phải chịu lãi theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm. Nếu việc chậm trả kéo dài hơn …. tháng thì bên B phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân hàng cho số tiền chậm trả và thời gian vượt quá…..tháng.

-Hình thức thanh toán: Bên B sẽ chuyển khoản cho bên A theo thông tin mà bên A cung cấp. Mọi chi phí phát sinh sẽ do bên b chịu trách nhiệm.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1.Quyền hạn của bên A

-Yêu cầu bên B cung cấp thông tin,tài liệu và phương tiện để thuận tiện trong việc giới thiệu nhân sự.

-Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên B mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên B, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên B, nhưng phải báo ngay cho bên B biết.

-Yêu cầu bên A thanh toán đầu đủ tiền dịch vụ.

2. Nghĩa vụ của bên A

-Bê A có nghĩa vụ giới thiệu nhân sự đúng như theo yêu cầu của bên B.

-Không được giao công việc cho bên thứ ba thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của bên B.

-Báo cáo ngay cho bên B về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo chất lượng để hoàn thành công việc,yêu cầu cung cấp đầy đủ để đảm bảo chất lượng dịch vụ

-Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian tìm kiếm, giới thiệu nhân sự cho bên B, nếu có thỏa thuận khác hoặc theo pháp luật quy định.

-Bên A có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bên B nếu bên A tiết lộ bí mật thông tin mà dẫn đến thiệt hại cho bên B, Thì bên A phải có nghĩa vụ đền bù thiệt hại dựa trên mức độ sự việc xảy ra và dựa trên hành vi trực tiếp mà bên A gây thiệt hại cho bên B.

3. Nghĩa vụ của bên B

-Cung cấp cho bên A thông tin ,tài liệu và phương tiện cần thiết để thuận tiện trong việc giới thiệu nhân sự, nếu có thỏa thuận khác hoặc công việc yêu cầu đòi hỏi.

-Trả tiền dịch vụ đầy đủ cho bên A theo thỏa thuận của hai bên.

4. Quyền lợi của bên B

-Yêu cầu bên A thực hiện đúng công việc giới thiệu nhân sự với các yêu cầu mà bên B đã chỉ định và các thỏa thuận khác. Trong trường hợp bên A giới thiệu nhân sự không đảm bảo yêu cầu của bên B, thì bên B có quyền trả lại nhân sự cho bên A và yêu cầu bên A thay đổi nhân sự phù hợp khác.

-Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bên B.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

-Khi hai bên đã hoàn thành xong các nghĩa vụ trong hợp đồng và làm biên bản thanh lý hợp đồng

-Khi việc thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho các bên.

-Khi bên A không giới thiệu đủ nhân sự cho bên B vận hành mà dẫn đến thiệt hại cho bên B thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

-Khi bên B yêu cầu thực việc giới thiệu nhân sự không nằm trong thỏa thuận mà bên A không đáp ứng được thì bên A có quyền chấm dứt việc thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại( nếu có thiệt hại xảy ra).

-Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hai cho bên bị thiệt hại.

Điều 10. Bất khả kháng

-Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian….tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo bằng mail ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

-Trong trường hợp hai bên không thống nhất  lại được ý kiến thì sẽ chấm dứt hợp đồng,

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 12. Điều khoản chung

-Hai bên cùng nhau cam kết thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng.

-Hợp đồng có thời hạn….năm từ ngày… tháng….năm đến ngày….tháng….năm.

-Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Bên A kí tênBên B kí tên
  

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng dịch vụ trang trí
  • HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO STUDIO
  • Hợp đồng dịch vụ ăn uống du lịch
  • Hợp đồng dịch vụ thiết kế, sắp đặt phong thủy
  • Hợp đồng dịch vụ quảng cáo
  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ in ấn