T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng khai thác nhựa thông được dựa trên các dạng hợp đồng tương tự về khai thác, bao gồm các điều khoản thực hiện, biện pháp, cách thức,…

Mẫu Hợp đồng khai thác nhựa thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm …..

HỢP ĐỒNG KHAI THÁC NHỰA THÔNG

Số:…/HĐKT

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ Luật Lâm nghiệp 2017;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., tại……………….địa chỉ số……………………

Chúng tôi gồm:        

 1. BÊN CHO KHAI THÁC ( BÊN A):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

2. BÊN KHAI THÁC ( BÊN B):

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng khai thác nhựa thông (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG KHAI THÁC

 1. Diện tích rừng ………………………….. ha;
 2. Đối tượng rừng:…………….. (rừng trồng, rừng tự nhiên hay là rừng phòng hộ);
 3. Trạng thái rừng: ………………………………………………………………….
 4. Tại………lô………………….khoảnh………….tiểu khu ……………………..
 5. Vị trí, ranh giới và đặc điểm khu rừng ghi trong biểu và bản đồ kèm theo.

ĐIỀU 2: THOẢ THUẬN CHUNG

 1. Thời hạn khai thác là….năm, kể từ ngày…tháng…năm….đến ngày….tháng …năm ……
 2. Hợp đồng sẽ được gia hạn khi thời hạn trên kết thúc nếu trong thời gian thực hiện hợp đồng Bên B tuân thủ nghiêm túc mọi điều khoản của hợp đồng và mong muốn được gia hạn hợp đồng.
 3. Bên A sẽ cung cấp các kỹ thuật hỗ trợ khai thác và bên B sẽ thực hiện khai thác. Lợi nhuận sau khi thanh toán các khoản thuế, phí sẽ được chia như sau: bên A hưởng…%, bên B hưởng …%

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

 1. Quyền: Được nhận từ Bên B ….. % của giá trị nhựa thông khai thác sau khi nộp thuế và các chi phí khai thác vận chuyển đến nơi tiêu thụ.
 2. Nghĩa vụ:
 3. Cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật về khai thác nhựa thông Bên B.
 4. Liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép thu hoạch và khai thác các lâm sản từ rừng
 5. Kịp thời chỉ đạo và cho phép Bên B khai thác nhựa thông từ rừng.
 6. Ứng trước vốn và vật tư hỗ trợ cho Bên B khi Bên B có nguyện vọng để phục vụ cho việc khai thác và vận chuyển. Bên B sẽ hoàn trả số tiền đó sau khi thu được tiền bán (một hợp đồng riêng biệt sẽ được ký giữa hai bên về khoản hỗ trợ này).

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

 1. Quyền: Được khai thác nhựa thông theo pháp luật và các quy định hiện hành, các hướng dẫn của Bên A và được hưởng ……. % của giá trị nhựa thông khai thác sau khi nộp thuế và các chi phí khai thác vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

2. Nghĩa vụ:

 • Khai thác nhựa thông theo hướng dẫn của Bên A và theo luật pháp và các quy định hiện hành liên quan đến quản lý và bảo vệ rừng.
 • Xin phép và theo các hướng dẫn của Bên A trước khi khai thác nhựa thông.
 • Theo dõi giám sát sự thiệt hại, sự phá hoại, sự phát triển rừng do các nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan và báo cáo kịp thời lên các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Bên A.

ĐIỀU 5: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
 2. Khi hết kỳ hạn hợp đồng;
 3. Do bất khả kháng;
 4. Theo quy định pháp luật.
 5. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lí do gì, hai bên có nghĩa vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận chấm dứt quyền và nghĩa vụ mỗi bên.
 6. Nếu một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước cho bên còn lại 06 tháng.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Khi hai bên xảy ra tranh chấp sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp bằng thương lượng và phải được lập thành văn bản.
 2. Nếu sau 03 lần tổ chức thương lượng, hai bên không thể thống nhất thoả thuận giải quyết tranh chấp, một hoặc cả hai bên có quyền đưa ra Toà án nhân dân huyện Chương Mỹ để giải quyết.
 3. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 7 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 8: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng khai thác mỏ
 • Mẫu hợp đồng giao khoán khai thác khoáng sản
 • Hợp đồng hợp tác khai thác mỏ
 • Hợp đồng đánh bắt hải sản
 • Hợp đồng hợp tác chăn nuôi
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân