T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng khám chữa bệnh được sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám có quy mô hoạt động tự chủ tài chính. Việc ký kết hợp đồng hay yêu cầu khám chữa bệnh hoàn toàn dựa theo yêu cầu tự nguyện đến từ cả hai phía bệnh nhân và cơ sở y tế.

Định nghĩa Hợp đồng khám chữa bệnh

Hợp đồng khám chữa bệnh là hợp đồng cung cấp dịch vụ đặc thù bao gồm các dịch vụ chăm sóc y tế theo quy định và lược đồ điều trị khoa học đã được công nhận.

Mẫu Hợp đồng khám chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

               …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG CHỮA BỆNH

Số: …/HĐCB

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009;
 • Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại địa chỉ …, chúng tôi bao gồm:

Bên A:

CÔNG TY…

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Tel:

Fax:

Đại diện theo pháp luật: Ông/bà

Chức vụ:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Bên B:

Ông/bà:                                                 Ngày sinh:                                   Giới tính:

CMND số:                                         Ngày cấp:                             Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Cùng bàn bạc, thống nhất những thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Công việc thỏa thuận

Bên A đồng ý thuê đích danh bên B tiến hành chữa bệnh cho toàn thể nhân viên bên A tại Phòng khám đa khoa của bên A, địa chỉ … theo thời hạn được ghi nhận trong Hợp đồng này.

Điều 2. Thời hạn công việc

Bên A thuê bên B thực hiện các hoạt động chuyên môn tại Phòng khám trong vòng 6 (sáu) tháng, kể từ ngày ký kết hợp đồng tức ngày …/…/…

Điều 3. Chế độ làm việc

3.1. Thời gian làm việc:

– Làm việc đủ 8 giờ/tuần, từ thứ 2 đến thứ 6:

+ Buổi sáng: từ 8:00 đến 12:00

+ Buổi chiều: từ 13:30 đến 17:30

– Thời giờ nghỉ ngơi (nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương) theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

– Bên B nghỉ đột xuất thì phải thông báo cho bên A, muộn nhất là trước 24 giờ. Trường hợp bên B nghỉ quá 5 ngày làm việc liên tục, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không cần báo trước.

3.2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

– Giá trị hợp đồng: 120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Giá trị hợp đồng tương ứng với 06 (sáu) tháng làm việc liên tục của bên B. Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, các bên thỏa thuận xác định lại giá trị hợp đồng tại thời điểm chấm dứt.

– Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B theo 3 đợt:

Đợt 1: thanh toán 20% giá trị hợp đồng ngay tại thời điểm ký kết.

Đợt 2: thanh toán 30% giá trị hợp đồng sau 03 (ba) tháng làm việc, kể từ ngày ký kết.

Đợt 3: thanh toán 50% giá trị hợp đồng sau 06 (tháng) tháng làm việc, kể từ ngày ký kết.

– Thông tin số tài khoản của bên B:

   Chủ tài khoản: …

   Số tài khoản: …

   Ngân hàng: …                    

   Chi nhánh: …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Yêu cầu bên B cung cấp tài liệu, giấy tờ chứng minh chuyên môn, lĩnh vực hành nghề;

– Giám sát, điều hành công việc chuyên môn của bên B trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B;

– Bảo đảm chất lượng cơ sở vật chất, vật tư y tế và các điều kiện cần thiết để bên B tiến hành hoạt động chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, tai nạn liên quan trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi theo thỏa thuận;

– Yêu cầu bên A cung cấp tài liệu, giấy tờ đảm bảo hoạt động hợp pháp của Phòng khám;

– Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến cho người bệnh trong quá trình chữa bệnh tại Phòng khám;

– Đảm bảo các nguyên tắc của hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định pháp luật có liên quan;

– Giữ thái độ ân cần, hòa nhã, tận tâm, nhiệt thành với người bệnh;

– Giữ bí mật tình trạng bệnh của người bệnh, những thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án;

– Chấp hành nội quy, kỷ luật làm việc và các quy định của Phòng khám;

– Cam kết về tính hợp pháp của chứng chỉ hành nghề, không trong thời gian bị đình chỉ hành nghề;

– Chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn và theo sự phân công, chỉ định của bên A;

– Sử dụng, bảo quản trang thiết bị vật tư y tế có sẵn tại Phòng khám; các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được bên A trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 6. Bồi thường thiệt hại

Bên B gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm cho nhân viên của bên A thì chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại phát sinh trực tiếp từ hành vi gây thiệt hại, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 7. Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

– Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự.

– Bên gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh do sự kiện bất khả kháng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà các bên không thương lượng, hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Hết thời hạn đã thỏa thuận;

– Một trong các bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng do sự kiện bất khả kháng;

– Một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Trường hợp này phải báo trước cho bên kia muộn nhất là 07 (bảy) ngày. Bên vi phạm nghĩa vụ báo trước phải chịu phạt vi phạm với mức phạt bằng 25% giá trị Hợp đông này.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng có hiệu lực 06 (sáu) tháng, kể từ ngày ký.

– Hợp đồng gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Trường hợp các bên có thỏa thuận thay đổi nội dung của Hợp đồng này thì thỏa thuận phải được lập thành văn bản, có chữ ký của cả hai bên.

– Đính kèm Hợp đồng này là 01 (một) bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp cho Phòng khám đa khoa của bên A; 01 (một) bản sao Giấy phép hoạt động Phòng khám đa khoa của bên A; 01 (một) bản sao Chứng chỉ hành nghề của bên B.

         Bên A                                                                                Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Cách viết hợp đồng thực hành khám chữa bệnh
 • Đơn khiếu nại quy trình khám chữa bệnh
 • Đơn xin thay đổi nơi khám chữa bệnh
 • Tư vấn điều kiện hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 • Bác sĩ, y sĩ cổ truyền có được tham gia khám chữa bệnh trong cơ sở y tế
 • Tư vấn Thành lập doanh nghiệp, công ty Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm