T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng khoán việc là loại hợp đồng tương đối phổ biến. Mời các bạn tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây

Định Nghĩa hợp đồng khoán việc tạp vụ

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của các bên, theo đó, bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định, sau khi hoàn thành phải bàn giao lại cho bên giao khoán kết quả công việc, bên giao khoán nhận kết quả công việc và trả cho bên nhận khoán thù lao đã thỏa thuận.

Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC TẠP VỤ

Số:…../HĐKVTV

-Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015;

-Căn cứ:Luật lao động 2013

-Căn cứ: Luật thương mại 2005

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty TNHH A

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B: CÔNG TY…………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Mã số thuế…………………………………………………………..

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hai bên cùng bàn bạc và thống nhất các thoả thuận sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý thuê khoán bên B thực hiện công việc tạp vụ tại công ty…………Địa chỉ:…………….

Nội dung công việc cần thực hiện được quy định cụ thể tại Phụ lục I của hợp đồng này.

Điều 2. Đảm bảo thực hiện hợp đồng

Bên B có trách nhiệm đảm bảo nhân công và dụng cụ để đảm bảo thực hiện công việc:

+Sắp xếp số lượng nhân công để đảm bảo công việc đúng tiến độ

+Đào tạo nhân công có trình độ và thái độ làm việc tốt.

+Tự trang bị các thiết bị vệ sinh để phục vụ công việc

Điều 3. Thời gian thực hiện hợp đồng

3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng này từ ngày………………..đến ngày ………………

3.2 Bên B thực hiện công việc trong các khung giờ sau:
Buổi sáng từ……………đến……………

Buổi chiều từ…………….đến………….

Điều 4. Thanh toán và phương thức thanh toán

4.1 Bên A sẽ thanh toán cho bên B sau khi bên B hoàn thành công việc vào ngày…………..

4.2 Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

+Tên chủ tài khoản:…………………
+Tên ngân hàng:……………………
+Số tài khoản:……………………….

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

-Yêu cầu bên B thực hiện đúng phần công việc được quy định trong hợp đồng này

-Thanh toán đầy đủ số tiền lương khoán cho bên B theo Điều 4 hợp đồng này

-Cử người hướng dẫn và trao đổi công việc cụ thể để bên B thực hiện công việc

-Cử người kiểm tra sau khi bên B hoàn thành công việc. Bên A có quyền yêu cầu bên B làm lại nếu bên B thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

-Có nghĩa vụ chuẩn bị các vật tư, công cụ, dụng cụ để thực hiện công việc được giao.

-Thực hiện công việc đúng thời gian quy định để không ảnh hưởng đến công việc của bên A

-Có trách nhiệm bảo quản đồ dùng tại nơi thực hiện công việc. Trường hợp bên B làm hư hại tài sản, đồ dùng tại nơi làm việc bên B phải bồi thường cho bên A.

Điều 7. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 8 : Vi phạm và chế tài

9.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

9.2.Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 9.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 9 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

-Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

– Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Danh sách bài viết liên quan:

  • Mẫu Hợp đồng giao khoán công việc dùng cho cá nhân
  • Hợp đồng đại lý mỹ phẩm
  • Hợp đồng hợp tác ba bên ngân hàng
  • Hợp đồng gia công quốc tế
  • Hợp đồng cung cấp thông tin
  • Hợp đồng gia công máy móc
  • Hợp đồng bảo trì tòa nhà
  • Hợp đồng thuê giáo viên tiểu học