Hợp đồng kinh doanh/cung cấp hóa chất và các sản phẩm hóa học khác trong phạm vi pháp luật cho phép. Mẫu hợp đồng dưới đây đã được chúng tôi tổng hợp và ghi nhận như sau:

Định nghĩa Hợp đồng kinh doanh/cung cấp hóa chất

Hợp đồng kinh doanh/cung cấp hóa chất là thỏa thuận yêu cầu cả hai bên đều phải có giấy phép có liên quan tới việc sản xuất hay kinh doanh hóa chất. Các cam kết về trách nhiệm, chất lượng, hậu quả, tác dụng của hóa chất cũng cần được đề cao chú ý.

Mẫu Hợp đồng kinh doanh/cung cấp hóa chất

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÓA CHẤT

Số:……./HĐCCHC

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 28 tháng 6 năm 2017;

              -Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

              -Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ A

 Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Chủ tịch công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Bên B: Công ty TNHH dịch vụ B

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Đại diện: Nguyễn Văn Giang

Chức vụ : Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Bên A và Bên B thống nhất đồng ý để bên A có trách nhiệm chọn lựa hoặc tìm kiếm chuẩn bị hóa chất cung cấp và bên B đồng ý nhập số lượng hóa chất theo bên A đã chuẩn bị định lượng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã thỏa thuận tại những điều khoản dưới đây.

Điều 2. Đối tượng hợp đồng

Các loại hóa chất  được mua bán trong hợp đồng này là ……Các bên có thể được thay đổi số lượng hóa chất, loại hình hóa chất,chất lượng hóa chất, tên gọi hóa chất dựa theo phụ lục 1 sau của hợp đông này.

Điều 3. Chất lượng hàng hóa

Chất lượng hàng hóa  phải đúng theo quy định của nhà nước và thỏa thuận của các bên.

Điều 4. Tiêu chuẩn về vận chuyển hàng hóa

-Dựa theo tiêu chuẩn nhà nước quy định và sự thoản thuận của các bên theo phụ lục 2 của hợp đồng.

Điều 5.Thời gian, địa điểm và phương thức giao hàng

1. Bên A giao cho bên B theo lịch sau:

Số thứ tựTên hàngĐơn vịSố lượngGiáThành tiềnGhi chú
1
2
VAT 10%  
Tổng tiền  

(tính bằng tiền Việt Nam đồng)

2. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên …………………………chịu.

Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc ………………………………………..)

3. Quy định lịch giao nhận hàng hóa mà bên B không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là ……………… đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên B đến mà bên A không có hàng giao thì bên A phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.

4. Khi nhận hàng, bên B có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hóa tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

5. Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên B sau khi chở về nhập kho mới hiện có vi phạm thì phải lập biên bản gọi cơ quan kiểm tra trung gian (…………………….) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì thì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

6. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm; khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

– Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua;

– Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán;

– Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 6. Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán đầy đủ số tiền cho bên A sau khi đã nhận đầy đủ hàng.

-Phương thức thanh toán : Bên A sẽ  chuyển khoản cho bên B theo thông tin mà bên A đã cung cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của các bên

1.Bên A không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên B đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật thương mại 2005, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên B, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên A phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên A vi phạm hợp đồng.

4. Bên B có trách nhiệm thanh toán và nhận hàng theo đúng thời gian đã thỏa thuận.

Điều 8: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa

1. Bên A có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng ……………… cho bên B trong thời gian là …………… tháng.

2. Bên A phải cung cấp đủ mỗi đơn vị hàng hóa một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

Điều 6: Ngưng thanh toán tiền mua hàng

Việc ngừng thanh toán tiền mua hàng được quy định như sau:

1. Bên B có bằng chứng về việc bên A lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán;

2. Bên B có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được giải quyết;

3. Bên B có bằng chứng về việc bên A đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên A đã khắc phục sự không phù hợp đó;

4. Trường hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà bằng chứng do bên B đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho bên A thì bên B phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên, không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới ………… % giá trị của hợp đồng bị vi phạm.

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành v.v… mức phạt cụ thể do hai bên thỏa thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về loại hợp đồng này.

Điều 8: Bất khả kháng và giải quyết tranh chấp

1. Bất khả kháng nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các Bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bằng vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sự kiện khác tương tự.

2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải không chậm chễ, thông báo qua email cho bên kia tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

3. Trừ trường hợp bất khả kháng, hai bên phải thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất kỳ bên nào, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, hai bên thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí giải quyết tranh chấp.

Điều 9: Điều khoản chung

1 . Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và tự động thanh lý hợp đồng kể từ khi Bên B đã nhận đủ hàng và Bên A đã nhận đủ tiền.

2. Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai bên. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

3. Trừ các trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này không thể bị hủy bỏ nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp hủy hợp đồng, trách nhiệm liên quan tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.

4. Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Kí tên AKí tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng dịch vụ diệt côn trùng, nấm mốc
  • Hợp đồng thuê căn hộ đơn giản dưới 2 trang
  • Hợp đồng đại lý rượu độc quyền
  • Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư
  • Hợp đồng cung cấp lá chè xuất khẩu
  • Hợp đồng cho thuê phần mềm
  • Hợp đồng thuê máy xúc
  • Hợp đồng chăm sóc cây cảnh