Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư

Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư là dạng hợp đồng thỏa thuận việc liên danh trong một lĩnh vực nhất định nhằm đạt được những hiệu quả lớn hơn, lợi nhuận cao hơn so với việc tự thực hiện.

Mẫu Hợp đồng liên danh hợp tác đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Số:……./HĐLDHTĐT

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

….

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Thành viên thứ 1:

Bên A: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:…………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………….

Thành viên thứ 2:

Bên B: Công ty TNHH xây dựng B

Trụ sở:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Để thực hiện tốt dự án đầu tư….,Bên A và Bên B đã liên doanh hợp tác với nhau theo thông tin dưới đây:

1.Dự án gồm:

2. Chủ đầu tư:….

3.Gói thầu:…..

4.Tiêu chuẩn dự án:….

Điều 2. Mục Đích Liên Danh Và Phạm Vi Hợp Tác

2.1.  Hợp đồng liên danh này xác định các nguyên tắc hợp tác đầu tư tại giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư Dự án, bao gồm:

a)  Chấp thuận chủ trương đầu tư của các cấp có thẩm quyền;

b)  Lập Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và xin phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000; lập Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000 và xin phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000;

c)  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xin phê duyệt báo cáo;

d)  Khảo sát, lập dự án đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án.

2.2.  Sau khi hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án, Liên danh sẽ tiếp tục thống nhất nguyên tắc cho các giai đoạn tiếp theo của Dự án, bao gồm:

a)  Xin phê duyệt phương án tổng thể dự kiến bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thông báo thu hồi đất; thực hiện việc xin giao đất hoặc thuê đất (nếu có);

b)  Đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đo đạc, cắm mốc giới phục vụ giải phóng mặt bằng và giao mốc giới Dự án; thực hiện các thủ tục chuyên ngành (điện; nước; phòng cháy chữa cháy v.v.);

c)  Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; xin cấp phép xây dựng; thực hiện giải phóng mặt bằng;

d)  Khai thác Dự án và các công trình trên đất theo quy định của pháp luật và Dự án đã được duyệt.

Điều 3.Thông tin và phân công liên danh

1.Tên liên doanh

Bên A và bên thống nhất tên liên danh gọi trong gói thầu là:….

2.Các thành viên liên doanh

Gồm các thành viên được liệt kê sau đây:

-Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

– Công ty TNHH xây dựng B

3.Đại diện liên danh

Hai bên thống nhất với nhau về đại diện liên doanh sẽ ủy quyền cho bên A đại diện thực hiện các giao dịch, kí kết , giải quyết mọi thủ tục liên quan đến gói thầu của dự án…và chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về việc thực hiện gói thầu. Bên A đại diện sẽ phải thực hiện các công việc …..

4. Người đại diện liên danh

-Bên A có quyền chỉ định 1 người đại diện liên danh theo từng giai doạn gói thầu hoặc toàn bộ gói thầu.

4. Con dấu liên danh

-Mọi con dấu sử dụng trong văn bản sẽ sử dung con dấu của bên A .

5.Tài khoản liên danh

Hai bên thống nhất với nhau sẽ mở một tài khoản ở ngân hàng….do cả hai bên làm chủ. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh tóan, quyết toán với bên chủ đầu tư.

6. Mã số thuế, hóa đơn

Sử dụng mã số thuế, hoá đơn của Bên A trong các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án bao gồm cả việc xuất các hóa đơn tài chính cho Chủ Đầu Tư.

7. Địa chỉ giao dịch của Liên Danh:

 – Tên công ty: Công ty Cổ phần XYZ

– Địa chỉ: [………………………], .

Điều 4. Thời hạn liên danh

Thời hạn của Liên Danh: Thời hạn của Liên Danh bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này và kết thúc thời hạn khi chấm dứt Hợp Đồng này. Hợp đồng này sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên Danh không trúng thầu hoặc không ký các hợp đồng với Chủ Đầu Tư.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

THÀNH VIÊN THỨ NHẤTTHÀNH VIÊN THỨ 2

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế
  • Hình thức, giới hạn số bên, phạm vi thỏa thuận của Hợp đồng liên danh (liên doanh)
  • Khái niệm Hợp đồng liên danh (liên doanh)
  • HỢP ĐỒNG LIÊN DANH GIỮA 2 CÔNG TY
  • HỢP ĐỒNG LIÊN DANH
  • Hợp đồng thoả thuận liên danh sau khi trúng thầu