Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài nên được viết như thế nào, với những biểu mẫu điều khoản ra sao. Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Định nghĩa Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài là dạng hợp đồng tương đối phức tạp. Ngoài những quy định trong nước, dạng hợp đồng còn phải tuân thủ các quy định của nước sở tại của doanh nghiệp nước ngoài. Các chế định về đại diện liên doanh, tiền tệ, trách nhiệm thuế, kế toán, hóa đơn cũng là một trong những khó khăn mà các bên cần có sự thỏa thuận rất chi tiết.

Biểu mẫu Hợp đồng chúng tôi cung cấp dưới đây hoàn toàn không phải là mẫu áp dụng chung cho toàn bộ các nước trong hoạt động hợp tác. Việc cụ thể cần phải được Luật sư chuyên ngành tư vấn hướng dẫn. Đó là những khuyến nghị, giờ xin mời các bạn tham khảo.

Mẫu Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH

Số: …/HĐLD

 • Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng kí doanh nghiệp;
 • Căn cứ Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;
 • Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp;
 • Căn cứ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Hôm nay, vào hồi … h …, tại ………… Hợp đồng này được ký kêt. Chúng tôi gồm có:

(Nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài thì cần những thông tin như sau)

 • Trường hợp Nhà đầu tư là pháp nhân/ cá nhân trong nước.

CÔNG TY: …………………

Trụ sở chính: ……………

Giấy phép thành lập công ty: …………   Đăng ký tại: ……     Ngày: ………………

Mã số thuế: …………

(nếu là cá nhân thì thêm các thông tin sau: tên cá nhân; số CMND, nơi cấp, ngày cấp; địa chỉ thường trú; địa chỉ hiện tại)

Điện thoại: …………     Fax: ………………

Đại diện được ủy quyền: ……………    Chức vụ: ………

CMND số: ……………    Cấp ngày: ………     tại: ……..

Địa chỉ thường trú: ……………

Nơi ở hiện tại: …………

Văn bản ủy quyền (nếu có): …………..

 (Sau đây được gọi tắt là BÊN A)

 • Trường hợp Nhà đầu tư là pháp nhân/ cá nhân nước ngoài.

CÔNG TY/ CÁ NHÂN: ………………

Trụ sở chính: ……………

Giấy phép thành lập công ty: …………   Đăng ký tại: ……………    Ngày: ……….

Mã số thuế: ……………

(nếu là cá nhân thì thêm số Hộ chiếu)

Điện thoại: ……………………     Fax: …………….

Đại diện được ủy quyền: ………………  Chức vụ: ……………

Quốc tịch: …………………….. (nếu có quốc tịch nước ngoài thì thêm số hộ chiếu)

Địa chỉ thường trú: ……………………….

Nơi ở hiện tại: …………………………..

Văn bản ủy quyền (nếu có): ………….

 (Sau đây được gọi tắt là BÊN B)

(mỗi bên có thể có nhiều chủ thể cùng tham gia đầu tư, trong trường hợp như vậy mỗi chủ thể phải ghi rõ các thông tin theo mẫu trên)

Các Bên đồng ý ký kết Hợp đồng liên doanh này để thành lập một Doanh nghiệp liên doanh tại Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

            Đối tượng của hợp đồng là các bên tiến hành kí kết để thành lập một doanh nghiệp liên doanh nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận từ việc liên doanh.

ĐIỀU 2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 1. Các bên thỏa thuận với nhau về việc thành lập Doanh nghiệp liên doanh trên lãnh thổ Nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên tiếng việt: …………, tên tiếng anh: ……………, trụ sở chính được đặt tại: …………………… Chi nhánh (nếu có): …………. Văn phòng đại diện (nếu có): …………………….
 2. Mục đích thành lập Doanh nghiệp liên doanh trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: ……………………..
 3. Hình thức của Doanh nghiệp liện doanh là: ………… (Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần). Trong đó mỗi bên liên doanh chịu trách nhiệm pháp lý trong phần vốn góp của mình vào vốn pháp định của doanh nghiệp.
 4. Lĩnh vực và phạm vi của Doanh nghiệp liên doanh là: ……………

ĐIỀU 3. VỐN LIÊN DOANH

 1. Tổng vốn đầu tư của Doanh nghiệp liên doanh là: …………
 2. Vốn pháp định của Doanh nghiệp liên doanh là: ……………………
 3. Các bên thỏa thuận tỷ lệ vốn góp cụ thể như sau:

Bên A góp: ……………….. chiếm: …………..% Vốn pháp định bằng hình thức ………..

Bên B góp: ………………….. chiếm: ……………% Vốn pháp định bằng hình thức ………..

(các bên ghi rõ vốn góp cụ thể bằng tiền hay tài sản khác)

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1. Bên A …………
 2. Bên B ………….

(Ghi rõ trách nhiệm của từng bên về xin Giấy phép đầu tư; trách nhiệm quản lý, chỉ đạo; cung ứng nguyên vât liệu…)

ĐIỀU 5. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHỊU RỦI RO

 1. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ của nhà nước, các Bên thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (nếu có) của doanh nghiệp liên doanh theo tỷ lệ góp vốn của mỗi Bên (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật) cụ thể như sau:

Bên A ……..% vì đã góp ………% vốn.

Bên B ……..% vì đã góp ………% vốn.

 • Phương thức thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (Ghi rõ bằng tiền hay bằng tài sản khác; nếu bằng tiền thì ghi rõ nội tệ hay ngoại tệ và hình thức thanh toán là tiền mặt hay chuyển khoản).
 • Thời gian, địa điểm thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro (Ghi rõ thời gian thanh toán lợi nhuận và chịu rủi ro là bao lâu, tại địa điểm nào)
 • Người nhận thanh toán và chịu rủi ro (Ghi rõ cụ thể đại diện của các Bên nhận thanh toán và chịu rủi ro)

ĐIỀU 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trường hợp có xảy ra tranh chấp giữa các bên liên doanh thì sẽ được giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp các bên tranh chấp vẫn không thỏa thuận được với nhau thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật bởi: ……. (Ghi rõ tên; địa chỉ cơ quan giải quyết tranh chấp)

ĐIỀU 7. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 1. Nếu một trong hai Bên vi phạm về một trong các điều khoản trong hợp đồng này mà không phải do sự kiện bất khả kháng, lỗi của bên còn lại hoặc lỗi của người thứ ba thì sẽ bị phạt ………..% giá trị hợp đồng về hành vi vi phạm.
 2. Nếu hành vi vi phạm các quy định trong hợp đồng của một trong hai Bên gây thiệt hại cho Bên còn lại thì sẽ phải bồi thường …………. % giá trị hợp đồng cho Bên còn lại.

(trường hợp pháp luật chưa có mức phạt cụ thể thì hai Bên có thể thỏa thuận với nhau về mức phạt bằng bao nhiêu phần trăm giá trị hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng một số tuyệt đối)

ĐIỀU 8. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết (có thể từ ngày ký kết; ký số; …) và được lập thành 04 bản gốc (02 bản tiếng việt; 02 bản tiếng anh) mỗi Bên giữ 02 bản và các bản có giá trí pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Mẫu Hợp đồng liên doanh 3 bên
 • Mẫu hợp đồng liên doanh
 • Khái niệm Hợp đồng liên danh (liên doanh)
 • Hình thức, giới hạn số bên, phạm vi thỏa thuận của Hợp đồng liên danh (liên doanh)
 • Cơ quan giải quyết tranh chấp Hợp đồng, thỏa thuận và các chế tài xử lý hiện nay
 • Hợp đồng chuyển nhượng homestay
 • Hợp đồng đại lý mua bán điện thoại