Menu Đóng

Hợp đồng mua bán đất ruộng

Hợp đồng mua bán đất ruộng là mẫu hợp đồng được sử dụng trong trường hợp được phép chuyển nhượng đất ruộng theo quy định của pháp luật đất đai

Định nghĩa Hợp đồng mua bán đất ruộng

Hợp đồng mua bán đất ruộng là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên trong hoạt động mua bán đất ruộng đảm bảo các quy định của pháp luật về mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ràng buộc trách nhiệm của các bên mua bán.

Mẫu Hợp đồng mua bán đất ruộng

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT RUỘNG

Số: 24/2020/HĐMB

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ vào Luật đất đai 2013;

– Căn cứ vào nhu cầu mua và bán của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2020 . Chúng tôi gồm có:

Bên bán ( Sau đây gọi tắt là bên A):

Ông/Bà:………………………… Sinh năm:………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Bên Mua ( Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/Bà:………………………… Sinh năm:………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hai bên A và B đã cùng thoả thuận và ký kết Hợp đồng mua bán ruộng đất số 24 ngày 20/07/2020 với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bến A sẽ bán quyền sử dụng phần đất ruộng ô … số … thuộc tờ bản đồ số … tại địa chỉ: …………………. thuộc quyền sở hữu của Bên A theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số..…. do……………. cấp ngày…./…./…… ; rộng …… mét vuông theo Bản đồ địa chính … kèm theo Hợp đồng này.

Cùng với những hoa màu, tài sản trên mảnh đất bao gồm:

……………………………………………

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được bên B thanh toán đủ số tiền theo thoả thuận .

Thông tin cụ thể:

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………..)

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ……………………………….đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………….đồng Việt Nam).

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, lý do bất khả kháng, …  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:………………

Điều 3: Thanh toán

Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất ruộng cùng toàn bộ hoa màu, tài sản có trên đất đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:………………………………………..

Chưa bao gồm: …………………………………………………

Toàn bộ số tiền này sẽ được bên B thanh toán cho bên A qua 1 lần, có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải được thực hiện theo phương thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên B sẽ thanh toán cho bên A theo nội dung như trên, cụ thể :

Bên B trả trực tiếp cho ông/bà: …………………… Sinh năm:.. ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hoặc: Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………;  có biên lai xác nhận……

Điều 4: Đặt cọc

– Trong thời gian từ  ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…, bên B có trách nhiệm giao cho bên A số tiền là …….. VNĐ ( Bằng chữ: ………..) để bảo đảm việc bên B sẽ mua quyền sử dụng phần diện tích đất ruộng đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này  cùng với những tài sản , hoa màu trên đất chậm nhất là ngày …/…/…  theo như thoả thuận trong Hợp đồng này, trừ trường hợp có giữa hai bên có thoả thuận khác.

Điều 5: Thuế, phí và lệ phí

Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh từ hoạt động mua bán theo Hợp đồng này sẽ do Bên…. chi trả. Việc chi trả của…. trong trường hợp này được thực hiện như sau:…………..

Trường hợp có sự thay đổi về giá thị trường trong quá trình thực hiện hợp đồng dẫn tới phát sinh các chi phí khác thì khoản tiền phát sinh này sẽ do bên …. chi trả.

Điều 6: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

6.1. Quyền lợi

Được nhận toàn bộ số tiền thanh toán từ phía bên B, bao gồm cả tiền cọc và chi phí phát sinh nếu như có thoả thuận giữa hai bên.

6.2. Nghĩa vụ

Cung cấp chính xác các giấy tờ, thông tin cụ thể về thửa đất cho bên B.

– Bàn giao đúng thửa đất cùng toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất như đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi kèm.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất cho thửa đất trên.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

7.1. Quyền lợi

Được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan tới thửa đất đã nêu tại Điều 1.

– Được nhận bàn giao thửa đất cùng toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất và các giấy tờ có liên quan như đã nên tại Điều 1 Hợp đồng này.

– Bên B sẽ được hoàn lại tiền cọc và một khoản chi phí tương đương trong trường hợp Hợp đồng không thực hiện được do lỗi phía bên A.

7.2. Nghĩa vụ

Thanh toán toàn bộ các chi phí như  đã thoả thuận tại Điều 3 và Điều 4 Hợp đồng này cho bên A.

– Thực hiện đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất trên.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Ký tên A                                                                       Ký tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng mua bán ruộng đất
  • Hợp đồng mua bán đất và nhà
  • Hợp đồng mua bán đất đã ký và công chứng nhưng chưa giao tiền, giờ người bán đòi giá cao hơn thì xử lý thế nào
  • Hợp đồng mua bán đất nền
  • Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở
  • HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở
  • Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất viết tay

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191