Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn là Hợp đồng giữa bên mua và bên bán trong đó bên bán có thể là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã nuôi lợn hoặc giết mổ lợn để phân phối cho bên mua.

1.Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn là một loại Hợp đồng mua bán

Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn là một loại Hợp đồng mua bán . Trong đó các bên thỏa thuận về số lượng, chất lượng và loại thịt sẽ cung cấp, cách thức cũng như thời gian giao hàng, thanh toán của các bên để tránh những rủi ro tranh chấp phát sinh.

2. Đặc điểm của Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn

  • Chủ thể của Hợp đồng: bên mua là cá nhân hoặc tổ chức, bên bán là đơn vị cung cấp phân phối có thể là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh kinh doanh buôn bán, cũng có thể là hợp tác xã, chủ trang trại chăn nuôi, giết mổ.
  • Đối tượng của Hợp đồng là sản phẩm thịt lợn dùng làm thực phẩm.

3. Mục đích của Hợp đồng

Nhằm mua bán các sản phẩm thịt phù hợp với mục đích của người mua

4. Luật điều chỉnh

  • Bộ luật dân sự 2015;
  • Luật Thương mại 2005;

5. Hình thức hợp đồng

Hợp đồng không có mẫu và không quy định mẫu

6. Mẫu Hợp đồng cung mua bán thực phẩm thịt lợn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…, ngày …  tháng … năm 20

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THỰC PHẨM THỊT LỢN

 – Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

– Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại ………………………………… chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (BÊN A):

Ông/Bà: ………………………………………….   Giới tính: ……………

Sinh ngày: ……/…… /……         Dân tộc: ………  Quốc tịch: ……………

CMND số: …………………      Cấpngày: …./…./….     Tại: …………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Tài khoản ngân hàng: ……………………… Mở tại ngân hàng……………… Chi Nhánh: …………………………….

Số điện thoại: ……………………………    Email: ………………………………

BÊN MUA (BÊN B):

Ông/Bà: ………………………………………….  Giới tính: ……………

Sinh ngày: ……/…… /…… Dân tộc: ………  Quốc tịch: ……………

CMND số: …………………  Cấpngày: …./…./….     Tại: …………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Tài khoản ngân hàng: ………………………. Chi Nhánh:…………….

Số điện thoại: ……………………………    Email: ………………………………

Bên A và Bên B đã thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

-Bên A đồng ý bán cho bên B số lượng, chất lượng, chủng loại thịt lợn với giá cả được thỏa thuận như sau:

STTPhần thịt lợnLoại thịtChất lượngSố lượng (kg)Giá cả (việt nam đồng/kg)
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Tổng giá trị: ……

-Bằng chữ:………………………………….

(Chú ý: Tổng giá trị chưa bao gồm thuế VAT)

Tiêu chí đánh giá chất lượng thịt được căn cứ theo phụ lục I kèm theo Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: CHẤT LƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC BẢO QUẢN.

2.1. Thịt lợn phải đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, số lượng quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

2.2. Yêu cầu trước khi giết mổ, lợn không được vận chuyển liên tục đến địa điểm giết mổ quá 8 giờ, lợn không được ăn ít nhất từ 12 đến 18 giờ trước khi giết mổ, đảm bảo nguồn nước uống sạch trước khi giết mổ.

2.3. Quy trình thực hiện:

-Phải đáp ứng các yêu cầu “nhanh, lạnh, sạch“, có nghĩa là phải giết mổ lợn trong thời gian nhanh nhất có thể, rồi đưa vào làm lạnh ngay, và tất cả các bề mặt mà miếng thịt tiếp xúc từ con người, dao thớt, cho đến mặt bàn… đều phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh để tránh ô nhiễm vi sinh.

-Phải được bảo quản ở kho lạnh với nhiệt độ từ 0oC đến 4oC.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN GIAO HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

3.1. Thời gian giao hàng:

Giao hàng vào khoảng từ … giờ ngày… tháng….. năm…… đến … giờ ngày … tháng … năm …

3.2. Phương thức vận chuyển:

-Bên A được lựa chọn phương thức vận chuyển nhưng phải đảm bảo quy trình bảo quản theo quy định tại Điều 2

-Kể từ thời điểm giết mổ đến khi giao hàng cho Bên B không được quá 7 giờ

3.3. Địa điểm nhận hàng:

Tại kho hàng của bên B địa chỉ: ………

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

4.1. Đợt 1: Bên B giao tiền mặt và trực tiếp cho Bên A: ………. VNĐ (bằng chữ:…………………………Việt Nam đồng) vào ngày: …. tại địa chỉ:….

4.2. Đợt 2: Bên B thanh toán số tiền còn lại là:…………………. VNĐ (bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng). Phương thức thanh toán như sau:

-Thanh toán bằng tiền mặt ngay khi bên vận chuyển giao hàng cho Bên B và có ký xác nhận đã nhận hàng.

-Hoặc chuyển khoản vào tài khoản: …………………. Mở tại Ngân hàng……………….. Chi nhánh: ……………………..  trong thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày giao hàng, ký xác nhận đã nhận hàng.

4.3. Bên B có nghĩa vụ thanh toán phí vận chuyển cho người vận chuyển ngay khi nhận được hàng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

-Giao đủ số hàng theo thỏa thuận tại Điều 1.

-Đảm bảo quy trình vệ sinh nơi giết mổ, quy trình cấp đông, bảo quản.

-Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B được kiểm tra quy trình giết mổ, cấp đông khi bên B có yêu cầu bất kì lúc nào trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

-Bồi thường cho Bên B khi không thực hiện đúng theo thỏa thuận.

-Yêu cầu Bên B thanh toán khi đến thời hạn theo Hợp đồng này.

-Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

-Bên B có nghĩa vụ thanh toán số tiền cho bên A theo thỏa thuận tại Điều 4 hợp đồng này.

-Kiểm tra hàng, chất lượng, số lượng hàng hóa, ký xác nhận đã nhận hàng.

-Thông báo cho Bên A biết khi Bên A giao không đủ số lượng, chủng loại theo thỏa thuận.

-Tạo điều kiện cho Bên A khắc phục sự cố (nếu có) trong vòng 1 ngày kể từ khi bên B thông báo đến bên A

-Được quyền trả lại hàng khi Bên A giao hàng không đúng chất lượng, quy trình bảo quản sai dẫn tới hư hỏng nhưng phải thông báo cho Bên A biết trước 02 ngày làm việc kể từ ngày bên B phát hiện Bên A giao hàng không đúng chất lượng, quy trình bảo quản sai dẫn tới hư hỏng.

-Có quyền thay đổi địa điểm giao hàng, thời gian giao hàng nhưng phải báo trước cho Bên A biết và được sự đồng ý của Bên A trước ít nhất … ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng trong hợp đồng này.

-Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

7.1. Trường hợp Bên A giao không đúng số lượng, chất lượng, chủng loại theo thỏa thuận dẫn tới thiệt hại thực tế cho Bên B thì Bên A có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

7.2. Trường hợp Bên B thay đổi thời gian giao hàng, địa điểm giao hàng nhưng không thông báo theo thỏa thuận dẫn tới Bên A đã giết mổ và giao hàng tới thì Bên B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên A.

7.3. Trường hợp Bên B chậm thanh toán theo thỏa thuận tại Điều 4 thì lãi suất chậm trả là …%/ngày (hoặc theo lãi suất ngân hàng). Nhưng thời gian chậm thanh toán không được quá 30 ngày kể từ ngày giao nhận hàng theo nội dung Hợp đồng này.

7.4. Trường hợp Bên A không giao hàng cho Bên B thì Bên A phải chịu phạt 4% tổng giá trị hợp đồng và thiệt hại thực tế khi Bên B không khắc phục được sự cố.

ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

8.1. Hợp đồng đã được hoàn thành.

8.2. Khi một trong các bên không tuân thủ nghĩa vụ của mình, bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

8.3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì các bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tranh chấp, vi phạm hợp đồng xuất hiện vì lý do bất khả kháng sẽ được giải quyết tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng này. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và nội dung sửa đổi phải được cả hai bên cùng nhau thỏa thuận lại. Việc sửa đổi Hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.

Bên A (ký và ghi rõ họ tên)Bên B (ký và ghi rõ họ tên)