Hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú là những thoả thuận quy định công việc cũng như quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên được thuê trong việc nấu ăn cho học sinh bán trú tại trường. Hợp đồng gồm những điều khoản cơ bản sau:

Mẫu Hợp đồng nấu ăn cho học sinh bán trú

PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

…………., ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG NẤU ĂN
(V/v: nấu ăn cho học sinh bán trú)

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
 • Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
 • Căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu mỗi bên.

A/ BÊN THUÊ NẤU ĂN (BÊN A)

– TRƯỜNG…………………………………………………………………………………………………
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….
– Số tài khoản:…………………………. Ngân hàng:………………. Chi nhánh:…………….
– Người đại diện:
Ông/ Bà…………………………………. Chức vụ:………………………………………………….
Ông/ Bà…………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….
Ông/ Bà…………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

B/ BÊN NHẬN NẤU ĂN (BÊN B)

– CÔNG TY………………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….
– Số điện thoại:………………………………….. Fax:……………………………………………..
– Số tài khoản:…………………………. Ngân hàng:………………. Chi nhánh:……………….
– Người đại diện: Ông/Bà………………………. Chức vụ:……………………………………..

Hai bên thống nhất thoả thuận và ký kết Hợp đồng thuê nấu ăn cho học sinh bán trú (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

Hai bên thoả thuận bên A thuê bên B thực hiện công tác nấu ăn cho học sinh bán trú buổi trưa khối ……… tại Trường Tiểu học………………………, địa chỉ…………………………..

Thời hạn hợp đồng:………………………………………………………………………………………………

Địa điểm làm việc:……………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2. TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC

 • Thời gian thực hiện:…………………………………………………………………………………
 • Tổng số suất ăn/ Ngày dự kiến:…………………………………………………………………
 • Số bữa ăn/tuần:……………………………………………………………………………………….
 • Thời gian học sinh ăn:……………………………………………………………………………..
 • Bên B nấu ăn cho học sinh hàng ngày theo thực tế học sinh đi học (Do nhà trường cung cấp hàng ngày vào lúc ….. giờ)
 • Bên B chịu trách nhiệm chuẩn bị nguyên vật liệu tươi theo ngày, tự lên thực đơn các bữa ăn và nấu theo thực đơn của mình.
 • Một bữa ăn đảm bảo có 03 loại: cơm, món mặn, món canh.
 • Bên A chuẩn bị đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác nấu ăn.

ĐIỀU 3. THANH TOÁN

Đơn giá mỗi suất ăn:……………………………………….
Tổng số suất ăn dự kiến/Ngày:…………………………
– Tổng giá trị hợp đồng:……………………………………..
(Chi phí trên đã bao gồm tiền nguyên liệu thực phẩm, chi phí lao động,…. để nấu ăn)
– Thời gian thanh toán được chia theo ……. đợt:
+ Đợt 1:…………………..
+ Đợt 2:…………………..
– Trường hợp bên A thanh toán chậm cho bên B thì sẽ chịu thêm chi phí ………./ ngày tính từ ngày quá hạn thanh toán đến ngày thực thanh toán.
– Loại tiền thanh toán:…………………………………………………………………………………..
– Phương thức thanh toán:……………………………………………………………………………
– Địa điểm thanh toán:…………………………………………………………………………………..
– Số tài khoản:…………………………. Ngân hàng:………………. Chi nhánh:………………

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời gian mà hai bên đã thỏa thuận.
– Trường hợp bên B làm việc không đạt chất lượng yêu cầu hoặc không đúng thời hạn thì bên A có quyền giảm phí dịch vụ. Khoản giảm trừ này do hai bên tự thoả thuận;
– Được quyền từ chối các nhân viên của Bên B khi không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm kỷ luật, nội quy lao động của bên A trong quá trình làm việc. Trong trường hợp này, bên B phải lập tức cử người khác thay thế để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc

– Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác nấu ăn được diễn ra thuận lợi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện tốt hợp đồng.
– Đôn đốc học sinh đi lấy cơm và dọn dẹp sau khi ăn xong;
– Thanh toán phí dịch vụ cho bên B đầy đủ và đúng thời hạn.
– Giao các thiết bị phục vụ cho công tác nấu ăn cho bên B quản lý và sử dụng. Trong mọi trường hợp, bên A luôn xác định quyền sở hữu của mình đối với các thiết bị này.
– Chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng mọi thiết bị bị hư hỏng theo yêu cầu của bên B, trừ trường hợp thiết bị bị hư hỏng hoặc bị phá hỏng do lỗi của bên B.
– Yêu cầu bồi thường những thiệt hại mà bên B trực tiếp gây ra cho bên A.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng cũng như số lượng theo yêu cầu của bên A;
– Chịu trách nhiệm thu dọn bát đũa, hộp cơm,… sau khi học sinh ăn xong và rửa sạch, phơi khô để phục vụ cho các bữa ăn sau. Chịu trách nhiệm bồi thường khi để xảy ra mất bát, thiết bị nấu ăn,…. trong quá trình nấu và dọn;
– Chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các suất ăn, đảm bảo các suất ăn có chất lượng và khối lượng như nhau. Bên B phải chịu bồi thường khi có thiệt hại xảy ra từ vấn đề vệ sinh hay chất lượng thức ăn do bên B chế biến.
– Có trách nhiệm sắp xếp, lau dọn khu vực nấu ăn, dụng cụ nấu ăn một cách gọn gàng, sạch sẽ;
– Có trách nhiệm làm việc với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, nguồn gốc và địa chỉ rõ ràng, ký hợp đồng cam kết trách nhiệm và cho bên A xem khi có yêu cầu.
– Bên B phải thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm do các cơ quan chức năng quy định. Thời gian lưu mẫu là 24 giờ. Việc lấy mẫu thực hiện ngay trước khi phục vụ bữa ăn. Đại diện của công ty hoặc các cơ quan chức năng có quyền kiểm tra định kỳ hoặc bất thường các mẫu lưu khi thấy cần thiết.

ĐIỀU 5. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

– Bên B cần đảm bảo về vấn đề an toàn lao động trong quá trình làm việc. Mọi rủi ro trong giờ làm việc do lỗi của bên B và ngoài giờ làm việc do bên B gây phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như phải bồi thường những thiệt hại do hành vi đó trực tiếp gây ra.

– Trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B quá ……………… kể từ thời hạn thanh toán thì phải chịu ……% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp bên B không đạt đủ yêu cầu về chất lượng suất ăn sẽ phải chịu….% giá trị hợp đồng đồng thời chịu bồi thường thiệt hại do hành vi này trực tiếp gây ra.

– Trường hợp bên B không nấu đủ các suất ăn cho học sinh quá …….. lần trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi bên A, thì phải chịu phạt …..% giá trị hợp đồng.

ĐIỀU 6. BẤT KHẢ KHÁNG

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

– Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
– Thông báo ngay cho bên kia về sự bất khả kháng, thời gian trong vòng 07 ngày sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một trong các bên có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt hơp đồng và các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Xảy ra tình huống bất khả kháng, khiến cho Hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện được.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

– Hai bên cam kết thực hiện trung thực, đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được nêu trong Hợp đồng này.

– Mọi thay đổi liên quan đến một trong các điều khoản của Hợp đồng phải được các bên thông báo bằng văn bản và thoả thuận thống nhất ý kiến.

– Mọi tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng được giải quyết thông qua thương lượng, trên cơ sở bình đẳng và cùng tôn trọng lợi ích của nhau. Trường hợp các bên không thể thống nhất cách giải quyết thì một trong các bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày…………………………………………………………

– Hợp đồng được lập thành …… bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý tương đương nhau

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Mẫu hợp đồng khoán việc tạp vụ
 • Mẫu hợp đồng thuê khoán bếp
 • Đơn xin học bán trú mới nhất cho học sinh cấp 1, cấp 2
 • Đơn xin không ăn cơm bán trú
 • Đơn xin nghỉ học bán trú
 • Đơn xin cắt cơm bán trú có thời hạn
 • Đơn xin chuyển lớp bán trú
 • Đơn xin rút khỏi bán trú