Menu Đóng

Hợp đồng nguyên tắc khách sạn

Hợp đồng nguyên tắc khách sạn thể hiện thỏa thuận của các bên trong các vấn đề liên quan tới khách sạn, có thể là hợp tác góp vốn, xây dựng, cải tạo,…

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc khách sạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC KHÁCH SẠN

Số:…./….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng nguyên tắc khách sạn (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng nguyên tắc”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác kinh doanh khách sạn

2. Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở hợp tác, góp vốn công bằng và cùng hưởng lợi nhuận theo quy định của pháp luật.

3. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thoả thuận giữa hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản này được xem là phụ lục và là một phần không thể tách rời của hợp đồng nguyên tắc.

4. Hợp đồng nguyên tắc quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc hợp tác kinh doanh khách sạn. Nếu điều khoản nào trong Hợp đồng hợp tác chính mẫu thuẫn với điều khoản của hợp đồng nguyên tắc thì sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

1. Thời hạn hợp tác là … năm kể từ ngày … tháng … năm …. đến hết ngày…tháng…năm …

2. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

ĐIỀU 3: GÓP VỐN VÀ PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Góp vốn:

– Bên A góp vốn bằng toàn bộ giá trị lượng chi phí ………..(chi phí thuê mua địa điểm, xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí thủ tục, chi phí mua sắm tiện nghi, trả lương nhân viên….) để đáp ứng chi phí ban đầu và góp …… VNĐ để đáp ứng chi phí trong lúc vận hàng khách sạn.

– Bên B góp vốn bằng toàn bộ giá trị lượng chi phí…… để đáp ứng chi phí ban đầu và góp …… VNĐ để đáp ứng chi phí trong lúc vận hàng khách sạn.

2 Phân chia kết quả kinh doanh:

– Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khách sạn sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………….%, Bên B được hưởng …………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

– Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: …./…/….

– Trường hợp hoạt động kinh doanh phát sinh lỗ: Hai bên phải cùng nhau giải thỏa thuận giải quyết, trường hợp không thỏa thuận được sẽ thực hiện theo việc đóng góp như thoả thuận góp vốn của hợp đồng nguyên tắc này để bù đắp chi phí và tiếp tục hoạt động kinh doanh.

ĐIỀU 4: NGUYÊN TẮC TÀI CHÍNH

1. Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

ĐIỀU 5: BAN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Các bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm … người trong đó Bên A sẽ cử  …., Bên B sẽ cử … đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.

Đại diện của Bên A là:  Ông/ Bà ……….. – Chức vụ:……………

Đại diện của Bên B là:  Ông/ Bà ……….. – Chức vụ:……………..

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN A

1. Quyền của bên A:

…………………………………………

– Được hưởng …% lợi nhuận trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

2. Nghĩa vụ của bên A:

……………………………………

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

1. Quyền của bên B:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng …% lợi nhuận trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với  Nhà nước.

2. Nghĩa vụ của bên B:

………………………………

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

2. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc và đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh;

3. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng nguyên tắc;

4. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo Điều 2 hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc hợp đồng nguyên tắc, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc.

3. Hợp đồng nguyên tắc này gồm… trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN A/ ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN B/ ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị
 • HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô
 • Hợp đồng nguyên tắc cho thuê kho bãi
 • Hợp đồng nguyên tắc thiết kế
 • Hợp đồng nguyên tắc trong xây dựng
 • Hợp đồng nguyên tắc mua bán thiết bị điện
 • Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191