T6. Th12 1st, 2023

Hợp đồng nguyên tắc photo tài liệu gồm có những điều khoản nào, nên được xác lập như thế nào, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc photo tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC PHOTO TÀI LIỆU

Số: ………../2020/HĐNT/A-B

 • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ vào Luật thương mại Việt nam năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai Bên.

Hôm nay, ngày… tháng… năm……, tại …………………, chúng tôi gồm:

BÊN A:  CÔNG TY …………………………………

Địa chỉ:………………….

Mã số thuế:……………………..

Điện thoại: …………………………..

Tài khoản ngân hàng:………………………

Ngân hàng: ……………………. chi nhánh…………………….

Đại diện:………………………

Chức vụ:…………………………

BÊN B: CÔNG TY …………………………….

Địa chỉ:……………………………

Mã số thuế:………………………….

Điện thoại: ……………………………..

Tài khoản ngân hàng:………………………..

Ngân hàng: …………………… chi nhánh……………………..

Đại diện:……………………………..

Chức vụ:………………………………

Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc photo tài liệu với các điều khoản sau:

Điều 1. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Hai bên tham gia ký kết hợp đồng này dựa trên cơ sở bình đẳng và  và cùng có lợi theo đúng các quy định của pháp luật.
  1. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
  1. Điều khoản nào trong Hợp đồng khác mâu thuẫn với các điều khoản trong Hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.

Điều 2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Bên B sẽ nhận photo tài liệu cho bên A trong thời gian … tháng tại …
 • Tiến độ thực hiện hợp đồng phải phù hợp với nhu cầu thực tế của bên A và phải tuân thủ các quy định của hợp đồng chính, các quy định của pháp luật.
 • Chất lượng của công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu của bên A và theo các tiêu chuẩn, quy trình photo tài liệu.

Điều 3. CÁCH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Điều 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá trị hợp đồng sẽ căn cứ vào từng hợp đồng sau khi ký hợp đồng này, dự trên thực tế và được xác nhận giữa hai bên cho từng thời điểm và công việc nhất định

4.2.  Trong trường hợp thực hiện photo tài liệu không thuộc phạm vi hợp đồng này mà bên A yêu cầu bên B thực hiện thì bên B sẽ chủ động lập dự toán để bên A phê duyệt từ đó làm cơ sở thanh toán thêm cho bên B

4.3. Bên B thanh toán giá trị hợp đồng cho bên A bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bên A, cụ thể như sau:

 • Chủ tài khoản:…………………………………………………………………………………………….
 • Số tài khoản:………………………………………………………………………………………………
 • Ngân hàng: …………………………………………… Chi nhánh………………………………….

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Được cung cấp đầy đủ và kịp thời dịch vụ liên quan đến các công việc được thỏa thuận tại các điều khoản trong Hợp đồng;
 • Khi có yêu cầu photo cần gửi kèm theo phiếu yêu cầu nội dung công việc.
 • Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận tại Điều 4 của hợp đồng;
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi và phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trong thời gian bên B thực hiện hợp đồng.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng theo các nội dung đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.
 • Trả thành quả công việc cho bên A theo đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.
 • Phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát tài liệu trong khi photo tài liệu
 • Thường xuyên báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hợp đồng cho Bên A;
 • Không được thay đổi vị trí các thiết bị, tài sản chưa có sự đồng ý của bên A.
 • Giữ bí mật đối với các hồ sơ, tài liệu, tin tức liên quan đến nội dung thực hiện các công việc trong hợp đồng mà bên A ký kết với bên B;
 • Được Bên A thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng.
 • Chịu sự quản lý và giám sát của Ban điều hành của Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 7. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM

 • Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ đó, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra.
 • Mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này còn phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền … VNĐ
 • Trường hợp công tác thí nghiệm bị chậm không phải do lỗi của bên B hoặc không đạt hay đúng theo yêu cầu của bên A mà gây ảnh hưởng để tiến độ công việc của bên A dẫn tới bị phạt tiến độ thì bên B sẽ phải chịu chi phí phạt này.

Điều 8. BẢO MẬT

 • Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin liên quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin khách hàng mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
 • Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 • Mỗi Bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên nào hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này.
 • Điều khoản này vẫn còn hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực và hai bên không còn hợp tác.

Điều 9. SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thoả thuận bằng văn bản của các Bên.

9.2. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

 • Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên vi phạm Hợp đồng bồi thường theo luật định trong những trường hợp sau:
 • Nếu một Bên vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng, nhưng không sửa chữa lỗi trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được thông báo về vi phạm bằng văn bản của Bên kia.
 • Nếu Bên B chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho một bên thứ 3 mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.
 • Vi phạm pháp luật của một Bên dẫn đến việc không thể thực hiện được hợp đồng.
 • Hợp đồng hết hạn và các Bên không gia hạn Hợp đồng;
 • Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;

Điều 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 • Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời hạn và phương thức thanh toán của hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết dựa trên thương lượng và hoà giải giữa hai Bên.
 • Nếu không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Chi phí sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận của hai Bên.

Điều 11. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày …/…/….
 • Trong vòng một (01) tháng trước khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, nếu hai bên trong hợp đồng không có ý kiến gì thì hợp đồng này được tự động gia hạn 12 (Mười hai) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần.
 • Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A                                                           BÊN B

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm vật liệu
 • Hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm
 • Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa
 • Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư
 • Hợp đồng nguyên tắc khách sạn
 • Hợp đồng nguyên tắc thiết kế
 • Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa máy tính