Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên mang tính chất định hướng hành vi của các bên trong việc thực hiện sửa chữa thiết bị, vật tư, nhà ở,…. Những thỏa thuận trong Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa thường được sử dụng làm cơ sở để các bên ký kết Hợp đồng sửa chữa hay bổ sung thêm các phụ lục cho Hợp đồng nguyên tắc.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa

CÔNG TY/ DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC SỬA CHỮA

Số:…/…..

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;

– Căn cứ các quy định liên quan khác;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A ( BÊN SỬA CHỮA):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN CẦN SỬA CHỮA):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng nguyên tắc sửa chữa (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng nguyên tắc”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Bên A và Bên B nhất trí ký kết hợp đồng sửa chữa…………………………….

2. Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở đối tác công bằng và cùng hưởng lợi theo quy định của pháp luật.

3. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thoả thuận giữa hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản này được xem là phụ lục và là một phần không thể tách rời của hợp đồng nguyên tắc.

4. Hợp đồng nguyên tắc quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc hợp tác đầu tư……………….. Nếu điều khoản nào trong Hợp đồng sửa chữa chính mẫu thuẫn với điều khoản của hợp đồng nguyên tắc thì sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG                                              

1. Thời hạn sửa chữa là … năm kể từ ngày … tháng … năm …. đến hết ngày…tháng…năm …

2. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của hai bên.

ĐIỀU 3: ĐỐI TƯỢNG SỬA CHỮA

1. Đối tượng sửa chữa do bên B kê khai đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng, các thông số kỹ thuật của hãng cấp hàng/nhà sản xuất và tình trạng hư hỏng của đối tượng.

2.  Thông tin chi tiết về đối tượng  sẽ được các bên chỉ rõ trong các Hợp đồng cho thuê thiết bị giữa hai bên.

ĐIỀU 3: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Số lượng thiết bị, địa điểm giao nhận, chi phí vận chuyển được qui định cụ thể trong các Hợp đồng cho thuê thiết bị giữa các bên.

2. Thiết bị có thể giao một lần hay nhiều lần tùy theo hai bên thỏa thuận. Bằng chứng giao hàng có thể là biên bản giao nhận hoặc theo thoả thuận giữa hai bên.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

1. Các doanh nghiệp, cá nhân là đối tác của bên A sẽ được hưởng chế độ sửa chữa theo giá thống nhất với mọi đối tác theo chính sách giá của bên A.

2. Đơn giá, tổng chi phí sửa chữa, giá linh kiện, vật tư thay thế, thuế VAT, sẽ được ghi cụ thể trong Hợp đồng sửa chữa được ký kết bởi hai bên.

3. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán được qui định cụ thể trong từng Hợp đồng sửa chữa.

4. Mệnh giá thanh toán: Việt Nam Đồng

ĐIỀU 5: THÔNG TIN LIÊN HỆ GIỮA HAI BÊN

Để lập hồ sơ khách hàng và liên hệ trong quá trình thực hiện hợp đồng sửa chữa, các bên cung cấp cho nhau các thông tin sau:

– Tên doanh nghiệp

– Địa chỉ giao dịch chính thức

– Tên tài khoản

– Số tài khoản

– Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng

– Thông tin người được cử là đại diện giao dịch trực tiếp của hai bên

– Số điện thoại, email, fax… của người đại diện

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền của bên A:

– Yêu cầu bên B cung cấp các thông tin cần thiết để tiến hành sửa chữa và có quyền kiểm tra tính xác thực của các thông tin đó;

– Yêu cầu bên B thanh toán đủ chi phí sửa chữa và các chi phí phát sinh;

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng nguyên tắc;

2. Nghĩa vụ của bên A:

– Tiếp nhận đối tượng cần sửa chữa;

– Kiểm tra tình trạng đối tượng cần sửa chữa, tìm kiếm những phương án sửa chữa và thông báo cho bên B lựa chọn phương án sửa chữa;

– Bảo dưỡng định kỳ …..tháng/lần trong suốt thời gian cho thuê. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài, bên A sẽ đổi một thiết bị khác có thông số tương đương cho bên B;

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền của bên B:

– Có quyền yêu cầu bên A sửa chữa theo đúng phương án sửa chữa thoả thuận trong hợp đồng;

– Có quyền kiểm tra đối tượng đã được sửa chữa trước khi nghiệm thu;

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A vi phạm các nghĩa vụ của mình trong hợp đồng nguyên tắc.

2. Nghĩa vụ của bên B:

– Bàn giao cho bên A đúng số lượng, thông số, tình trạng hư hỏng của đối tượng cần sửa chữa theo thoả thuận trong hợp đồng;

– Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo hợp đồng sửa chữa;

ĐIỀU 8: BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành kết quả sửa chữa sẽ theo thoả thuận của hai bên trong hợp đồng sửa chữa chính. Nếu không có thoả thuận nào khác thì sẽ được tính theo quy định của pháp luật.

2. Trong thời hạn bảo hành nếu bên B phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho bên A biết để cùng nhau xác minh. Việc xác minh phải được lập thành biên bản. Hai bên có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời gian sửa chữa.

3. Trong thời hạn … ngày kể từ ngày được thông báo, nếu bên A không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót và có trách nhiệm sửa chữa sai sót đó.

ĐIỀU 9: CAM KẾT CHUNG

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

4. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc và đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới dự án;

5. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng nguyên tắc;

6. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án…………………………

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo Điều 2 hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc hợp đồng nguyên tắc, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc.

3. Hợp đồng nguyên tắc này gồm… trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN A/ ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN B/ ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh
  • Hợp đồng sửa chữa trụ sở cơ quan
  • Hợp đồng sửa chữa trang thiết bị văn phòng
  • Hợp đồng sửa chữa nhà cá nhân
  • Hợp đồng sửa chữa nhà ở
  • Hợp đồng sửa chữa, dọn vệ sinh văn phòng
  • Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa ô tô
  • Hợp đồng nguyên tắc sửa chữa máy tính