Menu Đóng

Hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị

Hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị là thỏa thuận của hai bên trong nhu cầu thuê các thiết bị điện hoặc thiết bị dân dụng khác. Hợp đồng bao gồm thông tin các bên và những thỏa thuận cơ bản, xin mời các bạn theo dõi mẫu dưới đây.

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC THUÊ THIẾT BỊ

Số:…./….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN CHO THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN THUÊ):

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

Hoặc:

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng nguyên tắc”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các bên ký kết và thực hiện hợp đồng nguyên tắc trên cơ sở hợp tác thuê – mượn và cùng hưởng lợi theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thoả thuận giữa hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản này được xem là phụ lục và là một phần không thể tách rời của hợp đồng nguyên tắc.

3. Hợp đồng nguyên tắc quy định những nguyên tắc cơ bản trong việc cho thuê thiết bị. Nếu điều khoản nào trong Hợp đồng hợp tác chính mẫu thuẫn với điều khoản của hợp đồng nguyên tắc thì sẽ được thực hiện theo các điều khoản quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 2: THIẾT BỊ

1. Thiết bị do bên A cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật của hãng cấp hàng/nhà sản xuất.

2. Chi tiết về thiết bị sẽ được các bên chỉ rõ trong các Hợp đồng cho thuê thiết bị giữa hai bên.

ĐIỀU 3: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Số lượng thiết bị, địa điểm giao nhận, chi phí vận chuyển được qui định cụ thể trong các Hợp đồng cho thuê thiết bị giữa các bên.

2. Thiết bị có thể giao một lần hay nhiều lần tùy theo hai bên thỏa thuận. Bằng chứng giao hàng có thể là biên bản giao nhận hoặc theo thoả thuận giữa hai bên.

ĐIỀU 4: THANH TOÁN

1. Các doanh nghiệp, cá nhan là đối tác của bên A sẽ được hưởng chế độ thuê theo giá thống nhất với mọi đối tác theo chính sách giá của bên A.

2. Đơn giá, tổng trị giá hàng hóa, thuế VAT, sẽ được ghi cụ thể trong Hợp đồng cho thuê thiết bị được ký kết bởi hai bên.

3. Phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán được quy định cụ thể trong từng Hợp đồng cho thuê thiết bị.

4. Mệnh giá thanh toán: Việt Nam Đồng

ĐIỀU 5: THÔNG TIN LIÊN HỆ GIỮA HAI BÊN

Để lập hồ sơ khách hàng và liên hệ trong quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê thiết bị, các bên cung cấp cho nhau các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ giao dịch chính thức
 • Tên tài khoản
 • Số tài khoản
 • Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng
 • Thông tin người được cử là đại diện giao dịch trực tiếp của hai bên
 • Số điện thoại, email, fax… của người đại diện

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của bên A:

 • Bàn giao cho bên B đúng số lượng, thông số, chất lượng thiết bị theo thoả thuận trong hợp đồng;
 • Tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành thiết bị trong quá trình bên B sử dụng;
 • Bảo dưỡng định kỳ …..tháng/lần trong suốt thời gian cho thuê. Trong trường hợp thời gian khắc phục kéo dài, bên A sẽ đổi một thiết bị khác có thông số tương đương cho bên B;

2. Trách nhiệm của bên B:

 • Thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho bên A theo hợp đồng cho thuê thiết bị;
 • Bảo quản thiết bị  theo đúng tiêu chuẩn …………., nếu có hành vi làm mất mát, phá hoại, tự ý sữa chữa mà làm hỏng thì phải bồi thường theo giá trị thực tế của thiết bị;

– Sử dụng thiết bị đúng mục đích theo thoả thuận hợp đồng cho thuê thiết bị. Nếu có mục đích khác, bên B phải báo trước cho bên A và bổ sung thoả thuận hợp đồng bằng văn bản;

ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng ….ngày kể từ ngày có khó khăn trở ngại.

2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng nguyên tắc;

3. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng nguyên tắc này có giá trị …. tháng kể từ ngày ký kết. Hết thời hạn trên, nếu hai bên không có ý kiến gì thì Hợp đồng được tự động kéo dài … tháng tiếp theo và tối đa không quá …. năm. Khi kết thúc hợp đồng nguyên tắc, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng nguyên tắc.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng nguyên tắc.

3. Hợp đồng nguyên tắc này gồm… trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN A/ ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN B/ ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng thuê máy phát điện
 • Hợp đồng thuê máy xúc
 • Hợp đồng thuê xe tự lái
 • Hợp đồng thuê máy cẩu
 • Hợp đồng thuê san lấp mặt bằng
 • Hợp đồng thuê thiết kế trang phục
 • Hợp đồng nguyên tắc cho thuê xe ô tô

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191