Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN

Về việc vận chuyển hàng hóa

Số: 12/2019/HĐKT-ABC

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của các bên,

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Công ty TNHH ABC – số 99 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, chúng tôi gồm:

BÊN VẬN CHUYỂN: CÔNG TY CỔ PHẨN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN JKL

Mã số thuế: 0127632364

Địa chỉ trụ sở: 12 phố Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Huy Tú – Giám đốc

Số tài khoản: 099827581337 – Ngân hàng TMCP MNQ – Chi nhánh Đông Đô

Số điện thoại: 02825662975

(Sau đây gọi tắt là “Bên A”)

BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN: CÔNG TY TNHH ABC

Mã số thuế: 089582757

Địa chỉ trụ sở: 99 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Như Nguyệt – Giám đốc

Số tài khoản: 099816478747 – Ngân hàng TMCP MNQ – Chi nhánh Thành Công

Số điện thoại: 02814634676

(Sau đây gọi tắt là “Bên B”)

Cùng tự nguyện giao kết hợp đồng này với nội dung sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

 • Bên A là pháp nhân chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trọn gói. Bên B có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Do vậy, hai bên thiện chí thống nhất Bên A chuyển hàng từ Kho của Bên B tại địa chỉ 178 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội và giao cho người có thẩm quyền nhận của Bên B tại các địa điểm do Bên B chỉ định.
 • Hợp đồng này mang tính nguyên tắc, chứa những điều khoản chung. Bên A vận chuyển cho Bên B theo từng lô hàng mà Bên B yêu cầu. Trong trường hợp từng Hợp đồng vận chuyển căn cứ dựa vào Hợp đồng này có quy định khác hoặc không quy định thì áp dụng nội dung tại Hợp đồng này.

Điều 2. Cách thức thực hiện hợp đồng

 • Bên A nhận hàng hóa từ địa điểm tại Kho của Bên B. Mỗi lần nhận hàng phải có Biên bản giao nhận. Bên A kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng và xác nhận vào Biên bản giao nhận. Nếu phát hiện hàng hóa bị lỗi, hỏng hoặc có thông tin sai khác với Biên bản giao nhận, Bên A phải thông báo ngay cho người có thẩm quyền giao của Bên B. Bên B phải sửa đổi, bổ sung thông tin vào Biên bản giao nhận theo đúng tình hình thực tế tại thời điểm giao nhận.
 • Phương tiện vận chuyển do Bên A quyết định.
 • Thời gian vận chuyển: Không quá 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận hàng. Nếu quá thời gian trên, Bên A phải chịu trách nhiệm, trừ trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp khác khiến Bên A không đảm bảo được thời gian trên thì phải thông báo cho Bên B trong thời gian 02 (hai) ngày nói trên. Trong trường hợp này, Bên A phải bảo quản hàng hóa mà Bên B đã giao. Bên B sẽ chịu chi phí phát sinh do việc bảo quản hàng hóa. Bên A phải chuyển ngay hàng hóa tới địa điểm do Bên B chỉ định sau khi trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp khác nói trên không còn (trừ trường hợp từng Hợp đồng vận chuyển quy định khác).
 • Bên A giao hàng hóa tới địa điểm Bên B chỉ định trong Biên bản giao nhận. Người có thẩm quyền nhận của Bên B kiểm tra hàng hóa. Việc giao nhận hàng hóa hoàn thành khi người có thẩm quyền nhận của Bên B xác nhận vào Biên bản giao nhận. Trong trường hợp người có thẩm quyền nhận của Bên B phát hiện hàng bị lỗi, hỏng hoặc có thông tin sai khác với Biên bản giao nhận thì phải thông báo cho Bên A. Bên A phải chịu trách nhiệm trong trường hợp không chứng minh được lỗi không thuộc về mình. Bên A có trách nhiệm dỡ hàng hàng hóa xuống cho Bên B.

Điều 3. Thanh toán

 • Bên B có trách nhiệm thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt cho Bên A theo giá cả đã thỏa thuận trong từng Hợp đồng vận chuyển.
 • Thời hạn thanh toán: trong 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ hàng hóa, chứng từ, hóa đơn GTGT.
 • Hạn mức công nợ tối đa: 40.000.000 đồng/tháng (Bốn mươi triệu đồng trên một tháng).
 • Trường hợp Bên B chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì Bên B phải trả thêm cho Bên A một khoản tiền lãi chậm thanh toán bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, lãi suất trả sau, áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán đối với khoản tiền chậm trả cho khoảng thời gian chậm trả.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1.1. Có quyền kiểm tra hiện trạng của hàng hóa, Biên bản giao nhận.

4.1.2. Có quyền từ chối giao tài sản không đúng với chủng loại, số lượng hàng hóa đã thỏa thuận trong Hợp đồng vận chuyển.

4.1.3. Có quyền yêu cầu Bên B thanh toán đủ và đúng hạn.

4.1.4. Có quyền từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại nếu Bên A biết hoặc phải biết.

4.1.5. Có nghĩa vụ bảo đảm vận chuyển hàng hóa đầy đủ, đúng hạn, an toàn đến địa chỉ định trong Biên bản giao nhận.

4.1.6. Có nghĩa vụ giao hàng hóa cho người có thẩm quyền nhận của Bên B.

4.1.7. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở hàng hóa.

4.1.8. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

4.1.9. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp Bên A không chứng minh được lỗi không thuộc về mình khi giao hàng hóa tới địa điểm giao nhận hàng.

4.1.10. Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và từng Hợp đồng vận chuyển.

4.2.      Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.2.1. Có quyền yêu cầu Bên A chuyên chở hàng hóa đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận.

4.2.2. Có quyền yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa bị lỗi, hỏng do lỗi của Bên A.

4.2.3. Chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến hàng hóa và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển.

4.2.2. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho Bên A đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận.

4.2.3. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho hàng hóa vận chuyển.

4.2.4.             Chịu chi phí bảo quản hàng hóa trong trường hợp thuộc khoản 3 Điều 2 của Hợp đồng này.

4.2.5. Thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do việc chậm tiếp nhận hàng hóa.

4.2.6. Có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và từng Hợp đồng vận chuyển.

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

5.1.      Nếu Bên A giao hàng quá thời gian giao hàng nêu trên, Bên A chịu phạt 12%/tổng cước vận chuyển cho một ngày giao hàng quá hạn.

5.2.      Trừ khi hợp đồng này quy định khác, nếu một bên vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo quy định tại Hợp đồng này thì có trách nhiệm bồi thường cho bên còn lại mọi thiệt hại phát sinh.

5.3.      Trong trường hợp Bên B vi phạm các thời hạn quy định trong Hợp đồng này thì chịu mức phạt vi phạm theo khoản 4 Điều 3 của Hợp đồng này.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

6.1.      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020. Trong trường hợp quá thời hạn trên mà bên nào chưa hoàn thành nghĩa vụ thì hiệu lực của Hợp đồng này kéo dài cho đến ngày bên đó hoàn thành nghĩa vụ.

6.2.      Hợp đồng này chấm dứt khi thuộc một trong các trường hợp sau:

6.2.1. Hết ngày 31/12/2020 và Bên B hoàn trả đầy đủ công nợ, Hợp đồng này đương nhiên chấm dứt;

6.2.2. Các bên cùng đồng ý thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

6.2.3. Một trong các bên gặp phải sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện được Hợp đồng.

6.3.      Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng

Mỗi bên đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng này với điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 15 (mười lăm) ngày. Bên B phải hoàn trả đầy đủ công nợ cho Bên A trong thời gian nói trên.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, một bên có quyền đưa ra vụ việc tranh chấp ra Tòa án để giải quyết.

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên sau cùng ký và đóng dấu.

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: