Chuyển nhượng TIỆM TÓC là hình thức chuyển nhượng địa điểm kinh doanh bao gồm cả tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh hdoanh. Việc chuyển nhượng tiệm tóc cần phải được lập thành hợp đồng và sự thỏa thuận giữa các bên phải đảm bảo cho hoạt động bình thường của bên nhận chuyển nhượng, và đặc biệt là phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Mẫu Hợp đồng sang nhượng tiệm tóc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG TIỆM TÓC

Số: …/2020/HĐSN

 • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
 • Căn cứ theo quy định Luật thương nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
 • Căn cứ vào khả năng, nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, Tại ………………., chúng tôi gồm các bên:

BÊN SANG NHƯỢNG – BÊN A:

Ông/bà: ……………………. Giới tính: ………..

Ngày sinh: ………………… Dân tộc:…………

Giấy tờ chứng thực số:………………… Nơi cấp …………………….. Ngày cấp…………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Tài khoản Ngân hàng:……………….Chi nhánh: ………………

Số điện thoại:…………………

BÊN NHẬN SANG NHƯỢNG – BÊN B:

Ông/bà: …………………… Giới tính: ……………..

Ngày sinh: …………………..  Dân tộc:……………….

Giấy tờ chứng thực số:………………… Nơi cấp …………………….. Ngày cấp…………….

Địa chỉ thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản Ngân hàng:………………………………………….. Chi nhánh: ……………………………….

Số điện thoại:……………………………………………………….

Sau quá trình bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí thống nhất ký kết Hợp đồng sang nhượng tiệm tóc” với các nội dung sau đây:

Điều 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại toàn bộ tiệm tóc có tên:  …………tại địa chỉ …………….. cho bên B cùng tất cả các cơ sở vật chất, thiết bị bên trong (gồm có máy móc, ghế, gương, nguyên liệu sẽ liệt kê cụ thể bằng Biên bản giao nhận kèm theo Hợp đồng này).

Điều 2. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1.Giá sang nhượng toàn bộ là:  ………000.000 VNĐ (Bằng chữ: … đồng)

Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2.2.Bên B sẽ giao cho bên A:   ……….000.000 VNĐ (Bằng chữ: … đồng) chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng này.

Phương thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua số tài khoản:

Số Tài khoản:……………………

Chủ Tài khoản:………………………

Ngân hàng:   ………………..  Chi nhánh:…………………..

Sau khi bên B giao hết số tiền trên cho bên A, đồng thời bên A sẽ bàn giao toàn bộ tiệm tóc và các giấy tờ có liên quan ngay cho bên B.

Điều 3. TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng sang nhượng tiệm tóc này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

Điều 4. CAM KẾT CÁC BÊN

4.1. Cam kết của bên A

 • Tiệm tóc được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với bên thứ ba nào khác.
 • Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của cửa hàng làm tóc đối với các bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.
 • Tiệm tóc này chưa sang nhượng hay hứa sẽ sang nhượng cho người khác.
 • Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

4.2. Cam kết của bên B

 • Tự cam kết có đủ điều kiện để nhận sang nhượng quyền sử dụng tiệm tóc trên.

Điều 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.
 • Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của cửa hàng làm tóc tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.
 • Bên A sẽ bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
 • Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh làm tóc đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Nhận chuyển nhượng sang nhượng tiệm tóc và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận trong Phụ lục của hợp đồng này.
 • Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn
 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.
 • Đối soát và yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh
 • Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

Điều 7. XÁC NHẬN HỢP ĐỒNG SANG NHƯỢNG

7.1. Xác nhận của Chủ sở hữu nhà về hợp đồng sang nhượng tiệm tóc là bộ phận không tách rời của Hợp đồng sang nhượng này và là cơ sở xác định Bên A đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà.

7.2. Kể từ thời điểm được Chủ sở hữu nhà xác nhận về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo thì:

 • Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với Chủ sở hữu nhà và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với Chủ sở hữu nhà để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê nhà.
 • Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A.
 • Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê nhà.
 • Bên B trở thành bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà.
 • Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này; Chủ sở hữu nhà không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B.

Điều 8. VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

8.1. Vì bất cứ lý do gì mà một trong hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng những thỏa thuận đã thống nhất tại cửa hàng làm tóc này sẽ bị coi là vi phạm Hợp đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại.

8.2. Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, mọi phí tổn cho hoạt động xét xử và luật sư sẽ do Bên có lỗi chịu.

Điều 9. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý sau:

 • Sau khi 02 (hai) bên đã hoàn thành toàn bộ các thỏa thuận trong Hợp đồng;
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp này nếu yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng không qua thỏa thuận thống nhất của hai bên hoặc không hợp pháp thì bên có lỗi sẽ phải bồi thường cho bên còn lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 • Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được Chủ sở hữu nhà xác nhận việc chuyển nhượng.
 • Văn bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản chuyển cho Chủ sở hữu nhà.
BÊN ABÊN B

Xác nhận của Chủ sở hữu nhà

Tôi là chủ sở hữu nhà là ……………… xác nhận ông/bà … là người đã nhận chuyển nhượng theo hợp đồng sang nhượng tiệm tóc ký ngày… tháng … năm 2020.

Kể từ ngày ký xác nhận này, tôi sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà … và trực tiếp giao dịch với Bên nhận sang nhượng là ông/bà … theo địa chỉ ghi trong hợp đồng sang  nhượng tiệm tóc này.

Bên nhận sang nhượng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng thuê nhà (Hợp đồng số: ………………) đã ký với chúng tôi./.

……….., ngày … tháng … năm …
Chủ sở hữu nhà

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng sang nhượng quán có cần xác nhận của Ủy ban
 • Hợp đồng sang nhượng quyền sử dụng tầng hầm
 • Hợp đồng đặt cọc sang nhượng cửa hàng
 • Mới ký Hợp đồng chuyển nhượng đất thì có sang tên cho người khác được luôn
 • Hợp đồng sang tên chuyển nhượng xe đạp điện
 • Hợp đồng đặt cọc sang nhượng cửa hàng