Trong xây dựng công trình, bên cạnh phần xây dựng thô, xây dựng hoàn thiện, nội thất thì M&E là một phần quan trọng và thiết yếu. Hợp đồng thi công M&E là những thoả thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong việc thi công hê thống cơ – điện của công trình, bao gồm những điều khoản cơ bản sau:

Mẫu Hợp đồng thi công M&E

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

………., ngày … tháng …. năm …

HỢP ĐỒNG THI CÔNG M&E
(V/v: thi công lắp đặt hệ thống Cơ – Điện)
Số …./….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006;
 • Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;
 • Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
 • Căn cứ Hồ sơ thiết kế cơ điện ………………………………. và đã được Bên A phê duyệt .
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

A/ CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A)

CÔNG TY……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………….
Điện thoại:……………………. Fax:………………………..
Đại diện: Ông/Bà…………………. Chức vụ:…………….

B/ NHÀ THẦU (BÊN B)

CÔNG TY……………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………….
Điện thoại:……………………. Fax:……………………………..
Đại diện: Ông/Bà…………………. Chức vụ:………………..

Hai bên cùng thoả thuận và ký kết hợp đồng thi công hệ thống cơ – điện M&E (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”) bao gồm những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Bên A giao và bên B nhận thực hiện thi công hệ thống M&E cho công trình………………………. theo đúng Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã cung cấp cho Nhà thầu cùng các tài liệu chỉ dẫn kèm theo, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, dự toán thi công do Nhà thầu lập bao gồm hạng mục Hệ thống M&E.
 • Bên B đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn và vệ sinh môi trường cùng với các thoả thuận khác trong hợp đồng.
 • Địa điểm công trình:……………………………………………………………………………………
 • Quy mô:……………………………………………………………………………………………………
 • Đặc điểm hiện trạng:…………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1 Ngày thi công…………………………………….
Bên B bắt đầu tiến hành thi công trong vòng … ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng công trình.

2.2 Tiến độ thực hiện

 • Thời gian hoàn thành dự kiến:……………………………………… Thòi gian hoàn thành hợp đồng không bao gồm thi công khối lượng phát sinh (nếu có), tạm dừng thi công do Chủ đầu tư thay đổi thiết kế,…….
 • Căn cứ vào thời gian hoàn thành hạng mục, Bên B thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.
 • Bên B phải thông báo cho Bên A về các tình huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc thi công công trình hay làm tăng giá Hợp đồng. 

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN

3.1 Giá trị hợp đồng
– Giá trị hợp đồng là:…………………………….. (đã bao gồm 10% VAT)
(Bằng chữ:………………………………….)
– Hình thức hợp đồng:……………………..
– Giá trị thi công cụ thể sẽ có 1 phụ lục hợp đồng đi kèm quy định rõ đơn giá, chủng loại và mẫu các loại vật tư, trang thiết bị.
– Giá trị hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng.

3.2 Thanh toán

– Sau khi ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng của hạng mục, trong vòng … ngày Bên A tạm ứng cho bên B số tiền bằng …..% giá trị của phụ lục hợp đồng, tương ứng số tiền …..

– Bên A thanh toán cho bên B trong vòng …… ngày kể từ khi hồ sơ thanh toán hợp lệ của Nhà thầu được Bên A chấp thuận.

– Loại tiền thanh toán:……………………………………………

– Hình thức thanh toán:…………………………………………..

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

 • Sau khi ký Hợp đồng trong vòng … ngày Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B bản vẽ thiết kế thi công (trong trường hợp bên A cung cấp bản vẽ thi công chậm thì bên B được gia hạn tiến độ thi công), biên bản bàn giao mặt bằng thi công và các tài liệu có liên quan đến việc thi công xây dựng công trình,….. cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B triển khai thi công.
 • Thực hiện đầy đủ các cam kết về thanh toán cho Bên B đúng thời hạn.
 • Khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thiết kế, Bên A báo cho Bên B biết trước ít nhất … ngày bằng văn bản.
 • Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho bên B các vật tư, trang thiết bị đã mua để thi công theo thiết kế nhưng không được sử dụng do không có mặt bằng thi công hoặc do thay đổi thiết kế hoặc theo yêu cầu của bên A, đơn giá thanh toán theo báo giá của nhà sản xuất. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp các vật tư, trang thiết bị này phải được sự đồng ý của bên A.

4.2 Quyền và nghĩa vụ bên B

 • Bên B phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế đã phê duyệt, quy chuẩn, quy phạm của ngành xây dựng, tiêu chuẩn về Hệ thống M&E hiện hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;
 • Bên B phải lập báo cáo thi công theo quy định của Hợp đồng.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và thiết lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng sử dụng vào thi công xây dựng công trình theo tiêu chuẩn được công bố áp dụng và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của thiết kế;
 • Cung cấp cho bên A đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan tới sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo quy định về nhãn mác sản phẩm, hàng hóa.
 • Bên B phải mua bảo hiểm cho toàn bộ cán bộ nhân viên của Bên thi công và chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các tai nạn lao động (nếu có) xảy ra trong quá trình thi công;
 • Bên B phải chịu trách nhiệm sửa chữa, giải quyết, bồi thường … nếu làm hư hỏng các tuyến đường vận chuyển, các ảnh hưởng xấu khác thiệt hại đến nhà dân xung quanh công trường thi công;
 • Bên B có trách nhiệm làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thi công.
 • Bên B chịu trách nhiệm giải quyết toàn bộ các khiếu nại có thể phát sinh từ việc thực hiện thi công của bên B;
 • Bên B  không được tự ý chuyển nhượng hợp đồng cho đơn vị khác khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A.
 • Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, không bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và hành vi vi phạm khác do mình gây ra;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác được pháp luật quy định.

ĐIỀU 5. AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

– Bên B thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm an toàn cho người và công trình. Nếu để xảy ra sự cố phải chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường. 

– Các Bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng.

– Bên B thi công xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình.

– Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên B và các Bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời Bên B phải chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Bên B không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

– Phòng chống cháy nổ: Các Bên tham gia Hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

ĐIỀU 6. KIỂM ĐỊNH, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

– Bên B tiến hành các cuộc kiểm định công trình. Trong vòng …. ngày, bên B sẽ thông báo cho bên A ngày sẵn sàng kiểm định và tiến hành sau … ngày kể từ ngày thông báo.

-Khi xem xét kết quả cuộc kiểm định khi hoàn thành, Bên A xem xét và đánh giá công trình dựa theo yêu cầu mà bên A đặt ra

– Trường hợp hệ thống không đạt yêu cầu, bên A có quyền yêu cầu bên B tiếp tục tiến hành kiểm định lại hoặc yêu cầu bên B cũng cấp Biên bản nghiệm thu công trình.

ĐIỀU 7 BẢO HIỂM VÀ BẢO HÀNH

7.1 Bảo hiểm

– Bên A mua bảo hiểm công trình trong phạm vi trách nhiệm của bên A
– Bên B phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các máy móc, thiết bị, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và bảo hiểm đối với Bên thứ 3.

7.2 Bảo hành

– Thời hạn bảo hành hệ thống là …. tháng kể từ ngày nghiệm thu công trình hoàn thành.
– Trong thời gian bảo hành công trình nếu công trình có hư hỏng, sai sót,…. do lỗi của Bên B thi công không đúng kỹ thuật và không đảm bảo chất lượng gây ra thì Bên B phải sửa chữa và phải chịu mọi phí tổn mà không được Bên A thanh toán thêm bất cứ một khoản tiền nào.

Công tác sửa chữa được tiến hành sau …………. kể từ ngày bên A có thông báo hư hỏng

ĐIỀU 8. BẤT KHẢ KHÁNG

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng nhân công. Tuy nhiên bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:
– Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra
– Thông báo ngay cho bên kia về sự bất khả kháng, thời gian trong vòng 07 ngày sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng
Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình.

ĐIỀU 9. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong thời gian … ngày kể từ khi ký kết hợp đồng và bên A cung cấp hồ sơ thiết kế, nếu Bên B không tiến hành thi công thì phải chịu mức phạt là ……../ngày nhưng số ngày bị phạt không quá 10 ngày. Nếu quá thời hạn trên thì Bên A có quyền đơn phương hủy bỏ Hợp đồng. Bên B phải hoàn trả lại bên A số tiền bên A đã tạm ứng, bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh cho bên A (nếu có).

Chậm trễ tiến độ hoàn thành hợp đồng theo cam kết Bên B sẽ bị phạt tiền với giá trị 0,1% tổng giá trị Hợp đồng

Trong các trường hợp Bên B vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này mặc dù đã được thông báo nhắc nhở của Bên A bằng văn bản nhưng Bên B không khắc phục thì Bên A được quyền phạt vi phạm 6% giá trị Hợp đồng, yêu cầu Bên B bồi thường tất cả các thiệt hại trực tiếp gây ra cho Bên A và Bên thứ ba, và Bên A được quyền chấm dứt Hợp đồng.

Trường hơp Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán cho bên A sau …… ngày thì phải chịu lãi suất phạt ……. Thời gian tính lãi kể từ ngày quá hạn đến ngày thanh toán.

ĐIỀU 10. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

10.1 Tạm ngừng hợp đồng
– Do trường hợp bất khả kháng
– Do bên A chậm thanh toán cho bên B quá …….. kể từ khi bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
– Khi hai bên có thoả thuận.

10.2 Chấm dứt hợp đồng
– Do sự kiện bất khả kháng
– Bên A chậm thanh toán cho bên B quá …….. kể từ khi bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ.
– Khi hai bên có thoả thuận.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

11.1 Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

11.2 Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

 • Các Bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký;
 • Hợp đồng bị chấm dứt.
 • Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn… ngày kể từ ngày các Bên tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng

11.3 Các bên cam kết thực hiện trung thực, đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng.

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Loại và cấp công trình xây dựng
 • Đơn xin nhận thầu ao hồ
 • Hợp đồng xây dựng đầy đủ chi tiết 2020
 • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư
 • Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế
 • Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình
 • Hợp đồng thi công lắp đặt hệ thống điện
 • Hợp đồng thi công sơn bả
 • Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng
 • Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ
 • Hợp đồng thi công cầu đường