T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng thử việc bảo vệ là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm thử tại vị trí bảo vệ. Hợp đồng quy định thời gian thử việc, việc làm, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời gian đó. Hợp đồng gồm những điều khoản cơ bản sau:

Mẫu Hợp đồng thử việc bảo vệ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

…….., ngày … tháng … năm ….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
(V/v: thử việc vị trí bảo vệ)
Số: …. / ….

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
 • Căn cứ Luật thương mại năm 2005;
 • Căn cứ Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động và xử lý kỷ luật lao động;
 • Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động; về hợp đồng lao động;
 • Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 44/2013/NĐ-CP về hợp đồng lao động;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu mỗi bên.

A/ BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

CÔNG TY……………………………………………………………………………………

Đại diện:……………………………… Chức vụ:……………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

B/ BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG):

Họ và tên:………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..……..

Quê quán: ………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp:…………………

Trình độ: …………………………….. Chuyên ngành: ………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Số tài khoản: …………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất thoả thuận và ký kết Hợp đồng thử việc vị trí bảo vệ (sau đây gọi chung là “Hợp đồng”). Hợp đồng bao gồm những điều khoản cơ bản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THOẢ THUẬN

 • Bên A đồng ý thuê bên B thực hiện công tác bảo vệ tại vị trí…………………………….
 • Loại hợp đồng:……………………………………………………………………………………………
 • Thời hạn hợp đồng:………………………………………………………………………………..
 • Thời điểm bắt đầu:……………………………………………………………………………………….
 • Thời điểm kết thúc:………………………………………………………………………………………
 • Địa điểm làm việc:……………………………………………………………………………………….
 • Phòng công tác:……………………………………………………………………………………………
 • Chức danh chuyên môn:………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

– Bên B chịu sự điều hành trực tiếp của: Ông/Bà…………………….. Chức vụ:……….

– Thời gian bảo vệ:…………………………………………………………………………………….

– Ca làm/ tuần:…………………………………………………………………………………………..

– Bên B thực hiện các công việc theo đúng chức danh cụ thể như:

+ Kiểm tra, giám sát việc bấm thẻ chấm công hàng ngày đối với công nhân tại Công ty.

+ Bảo vệ, giữ gìn trật tự – an ninh tại khu vực Công ty.

+ Kiểm tra, giám sát hàng hoá và khách ra vào theo đúng quy định của Công ty. Thông báo ngay cho bên A những hành động phá rối, hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

+ Thông báo với các bộ phận liên quan hay tiếp tân của Công ty khi có khách đến liên hệ công tác.

+ Hàng ngày nhận thư báo, tài liệu … gửi đến công ty.

– Bên B được cấp phát những dụng cụ cần thiết theo yêu cầu của công việc;

– Bên B tự túc trong quá trình đi lại tới địa điểm làm việc.

ĐIỀU 3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

 • Mức lương thử việc:……………………………………….
 • Mức lương thưởng:…………………………………………
 • Phụ cấp:…………………………………………………………
 • Thời hạn trả lương:………………………………………….
 • Phương thức trả lương:…………………………………….
 • Chế độ đào tạo:……………………………………………….
 • Các thoả thuận khác:………………………………………..

Trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B thì sẽ chịu thêm mức lãi suất … %/ mức lương/ số ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ MỖI BÊN

4.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện nhiệm vụ của mình;

– Trong thời gian bên B thực hiện nhiệm vụ, bên A chỉ định một đại diện có trách nhiệm để tiếp nhận những yêu cầu và báo cáo của bên B liên quan đến an ninh của công ty;

– Hỗ trợ những yêu cầu, góp ý của của B liên quan đến việc cải thiện hoặc thực thi những biện pháp an ninh tại công ty;

– Thanh toán chi phí cho bên B đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu của hai bên;

– Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo nội quy lao động và theo quy định của pháp luật khi người lao động có hành vi vi phạm.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc được quy định trong Hợp đồng;

– Lập và ghi chéo chính xác, đầy đủ sổ trực, biên bản giao ca hàng ngày, sổ danh sách khách hàng đến công ty và trình cho bên A ghi có yêu cầu;

– Không được sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân, bảo mật thông tin khách hàng của công ty;

– Chấp hành nội quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động của công ty;

– Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản tiền mà hai bên đã thoả thuận trong thời gian thử việc.

– Bàn giao lại cơ sở vật chất, trang thiết bị bên A cung cấp sau khi hết thời hạn hợp đồng

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

– Bên B chịu trách nhiệm bồi thường về những thiệt hại tại khu vực công ty được giao bảo vệ nếu do lỗi sơ ý, thiếu trách nhiệm hay không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian thử việc.

– Giá trị bồi thường được tính theo giá thị trường vào thời điểm xảy ra thiệt hại. Trong vòng …. ngày kể từ khi nhận được tài liệu kê khai tài sản bị thiệt hại do bên A cung cấp, nếu bên B chưa hoàn tất việc bồi thường thì phải chịu hình thức phạt ….% số tiền bồi thường chưa trả/ số ngày chậm thanh toán

– Bên B không phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu đã thông báo trước bằng văn bản về những khuyến cáo hay những điều nguy hiểm đáng ngờ sẽ xảy ra cho bên A mà bên A không khắc phục triệt để

– Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các sự cố bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, sự thay đổi đột ngột về chính sách của chính phủ có liên quan tới trách nhiệm của Bên B.

ĐIỀU 6. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng chấm dứt khi hai bên có thoả thuận
 • Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực.
 • Trường hợp một trong các bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản trước cho bên kia ….. ngày. Các bên thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện trước khi chấm dứt hợp đồng
 • Hợp đồng buộc phải chấm dứt do sự kiện bất khả kháng. Các bên thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện trước khi chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 7. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

– Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ………. đến ………..

– Trong thời hạn … ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, bên A phải thông báo cho bên B kết quả công việc trong quá trình thử việc.

– Sau khi kết thúc hợp đồng, hai bên xem xét và thoả thuận ký kết hợp đồng làm việc chính thức.

Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bên giữ …. bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên)(ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

 • Hợp đồng thử việc 2019
 • Hợp đồng thuê giúp việc
 • Hợp đồng thuê chuyên gia
 • Hợp đồng bảo vệ trường mầm non
 • Hợp đồng bảo vệ cơ quan
 • Mẫu hợp đồng khoán bảo vệ rừng
 • Hợp đồng thuê bảo vệ trông xe